Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wydział Architektury i Budownictwa "AB"

Drukuj
 

Podstawowe zadania realizowane w Wydziale:

 • udzielanie pozwoleń na budowę,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • udzielanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,
 • przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
 • wydawanie dziennika budowy,
 • wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali dla celów ustanowienia odrębnej własności,
 • wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
 • potwierdzanie oświadczeń zamawiającego o wielkości udziału infrastruktury towarzyszącej wykorzystywanej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego,
 • udział w opracowaniu wniosków dot. sporządzanych przez gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 • realizacja części zadań z zakresu ochrony dóbr kultury w tym:
  • wnioskowanie do rejestru zabytków dobra kultury nieruchomego, ruchomego oraz kolekcji,

przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska.

Pozwoleń na budowę w zakresie budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego osób fizycznych na terenie miasta i gminy Strzyżów, gmin: Czudec, Frysztak, Niebylec, Wiśniowa udziela Starosta Strzyżowski.

 

W Wydziale Architektury i Budownictwa prowadzi się następujące rejestry i wykazy:

 1. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
 2. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 3. Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek od godz. 800 do godz. 1600
 • Pozostałe dni tygodnia (bez soboty) od godz. 730 do godz. 1530

SPRAWY DO ZAŁATWIENIA W WYDZIALE

 1. Pozwolenie na budowę.
 2. Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych)
 3. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego.
 4. Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki obiektu
 5. Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 6. Przeniesienie pozwolenia na budowę.

Osoby odpowiedzialne

Kierownik Wydziału Małgorzata Ruszała

Załączniki

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 6