Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wydział Inwestycji, Programów Pomocowych

Drukuj

Do zadań Wydziału w zakresie realizacji inwestycji należy:

 

1)   planowanie inwestycji powiatowych we współpracy z Zarządem Powiatu i kierownikami jednostek organizacyjnych Powiatu,

2)   przygotowywanie projektu, monitorowanie i przedkładanie korekt Zarządowi Powiatu do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu we współpracy z Wydziałem Budżetowo ? Finansowym,

3)   prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji zapisanych w przyjętym przez Radę budżecie Powiatu,

4)   przygotowywanie projektów uchwał dotyczących planów inwestycji powiatowych
i przedkładanie ich Zarządowi Powiatu,

5)   prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zarząd i Starostwo,

6)   prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na realizację inwestycji przez Zarząd i Starostę,

7)   nadzór nad terminowością i prawidłowością realizacji inwestycji przez jednostki organizacyjne,

8)   prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo budowlane i innych przepisów prawnych określających obowiązki inwestora w zakresie inwestycji realizowanych przez Zarząd  i Starostwo,

9)   prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem obowiązujących dokumentacji (w tym projektów budowlanych) dla realizowanych przez Zarząd i Starostwo inwestycji,

10)   współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie powoływania inspektorów nadzoru budowlanego dla inwestycji o charakterze budowlanym,

11)   monitoring w zakresie gwarancji udzielonych przez wykonawców,

12)   współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

13)   przedkładanie Wydziałowi Budżetowo ? Finansowemu opisanych do rozliczenia faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych.

 

Do zadań Wydziału w zakresie rozwoju gospodarczego Powiatu należy:

 

1)      tworzenie warunków prawno ? organizacyjnych dla rozwoju Powiatu,

2)      realizowanie zadań związanych z rozwojem gospodarczym Powiatu,

3)      koordynowanie działań związanych z opracowywaniem materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu,

4)      współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie analizy lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu,

5)      współpraca z podmiotami gospodarczymi z terenu Powiatu,

6)      podejmowanie działań wspierających rozwój małej przedsiębiorczości na terenie Powiatu,

7)      dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych,

8)      poszukiwanie zewnętrznych inwestorów i pozyskiwanie ich na teren Powiatu,

9)      ewidencjonowanie wolnych obiektów na terenie Powiatu możliwych do wykorzystania dla prowadzenia działalności gospodarczej,

10)    współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego powiatu. planowanie inwestycji powiatowych we współpracy z Zarządem Powiatu i kierownikami jednostek organizacyjnych Powiatu,

11)    przygotowywanie projektu, monitorowanie i przedkładanie korekt Zarządowi Powiatu do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu we współpracy z Wydziałem Budżetowo ? Finansowym,

12)    prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji zapisanych w przyjętym przez Radę budżecie Powiatu,

13)    przygotowywanie projektów uchwał dotyczących planów inwestycji powiatowych
i przedkładanie ich Zarządowi Powiatu,

14)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zarząd i Starostwo,

15)    prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na realizację inwestycji przez Zarząd i Starostę,

16)    nadzór nad terminowością i prawidłowością realizacji inwestycji przez jednostki organizacyjne,

17)    prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo budowlane i innych przepisów prawnych określających obowiązki inwestora w zakresie inwestycji realizowanych przez Zarząd i Starostwo,

18)    prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem obowiązujących dokumentacji (w tym projektów budowlanych) dla realizowanych przez Zarząd i Starostwo inwestycji,

19)    współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie powoływania inspektorów nadzoru budowlanego dla inwestycji o charakterze budowlanym,

20)    monitoring w zakresie gwarancji udzielonych przez wykonawców,

21)    współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

22)    przedkładanie Wydziałowi Budżetowo ? Finansowemu opisanych do rozliczenia faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych.

 

Do zadań Wydziału w zakresie programów pomocowych należy:

 

1)   prowadzenie stałego monitoringu dostępnych i projektowanych programów pomocowych służących dofinansowaniu zadań pozostających w kompetencji Powiatu,

2)   informowanie zainteresowanych o dostępnych programach pomocowych możliwych do realizacji przez różne podmioty działające na obszarze Powiatu,

3)   współpraca z samorządem województwa w zakresie realizowanych
przez ten samorząd programów dostępnych dla Powiatu,
w szczególności związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rozwoju regionalnego,

4)   współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami, w tym rządowymi agencjami
i funduszami celowymi oraz fundacjami i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania środków finansowych służących rozwojowi Powiatu,

5)   przygotowywanie wniosków do instytucji zarządzających w celu pozyskania środków na realizację określonych projektów rozwojowych,

6)   prowadzenie spraw związanych z podpisaniem umów na realizację zatwierdzonych projektów,

7)   prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Powiat zatwierdzonych projektów,

8)   przygotowywanie rozliczeń i sprawozdań związanych z realizacją przez Powiat projektów rozwojowych i przedkładanie ich właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Starostwa oraz Zarządowi Powiatu,

9)   monitoring zrealizowanych zadań przy udziale środków zewnętrznych,

10)   sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań w ramach programów pomocowych,

11)   współpraca z innymi Wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w realizacji programów pomocowych.

 

Osoby odpowiedzialne

kierownik Wydziału Jerzy Armata

Stanowisko: kierownik Wydziału

Tel: 17 2765000 wew.31

E-mail: ip@strzyzowski.pl;