Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa "OS"

Drukuj
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zajmuje się sprawami z zakresu:

1.      ochrony środowiska (m.in. wydawanie pozwoleń na emisję do powietrza, przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia, wydawanie dla zakładów decyzji określających dopuszczalny poziom hałasu, kontrole podmiotów gospodarczych z zakresu przestrzegania wydanych przez starostę decyzji dot. ochrony środowiska, prowadzenie i udostępnianie rejestru osuwisk),

2.      informacji o środowisku i jego ochronie ? udostępnianie społeczeństwu informacji   o środowisku i prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

3.      rybactwa śródlądowego (wydawanie kart wędkarskich, współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką Powiatu Strzyżowskiego)

4.      gospodarki leśnej (nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, wydawanie zaświadczeń dot. nieruchomości objętych uproszczonym planem urządzenia lasu)

5.      prawa łowieckiego (m.in. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych, rozliczanie czynszów dzierżawnych, przyjmowanie oświadczeń o zakazie polowania, prowadzenie rejestru chartów rasowych)

6.      ochrony przyrody (m.in. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na gruntach gmin, prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych podlegających ograniczeniom przewozowym)

7.      gospodarki odpadami (m.in. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na przetwarzanie odpadów)

8.      prawa geologicznego i górniczego (mi.in. wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, zatwierdzanie projektów robót geologicznych, zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, przyjmowanie zgłoszeń projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, udostępnianie informacji geologicznej)

9.      ochrony gruntów rolnych i leśnych ? wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji  i zagospodarowania gruntów zdegradowanych i wyniku eksploatacji kopalin,

10.  gospodarowania wodami (m.in. zatwierdzanie statutów spółek wodnych, przyjmowanie i kontrola uchwał organów spółek wodnych,   wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia do zasobu nieruchomości gruntów oraz urządzeń wodnych lub ich części, oraz ich wykreślenie z tego zasobu)

11.  planowania i zagospodarowania przestrzennego (uzgadnianie projektów decyzji  o warunkach zabudowy oraz projektów studiów uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych),

12.  transportu kolejowego (wydawanie na wniosek zarządcy kolei zezwoleń na usunięcie drzew utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne).

13. Rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Formularze do pobrania:

 Wniosek o skreślenie z rejestru zwierząt egzotycznych 
 Wniosek o udostępnienie informacji geologicznej
 Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku
 Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej
 Wniosek o wydanie lub wymianę karty wędkarskiej
 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie lub hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców


 Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie planów urządzenia lasów

 Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania

Wniosek o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

  1. Wniosek R24-WRJ
  2. Dane jednostki R24-DJ-RJ
  3. Dane jednostki R24-DJ-z
  4. Wnioskujący R24-WN
  5. Właściciel R24-WL
  6. Właściciel - zalacznik R24-WL.z
  7. Armator R24-AR
  8. Oświadczenia-pouczenia R24-OP
  9. OświadczenieRachunki bankowe:

Opłata za udostępnianie informacji o środowisku, informacji geologicznej, informacji publicznej, wydanie karty wędkarskiej, rejestrację sprzętu pływającego, opłata i kara za usunięcie drzew: 98 1130 1105 0005 2487 1320 0003 

 

Opłata skarbowa za wydanie (zmianę) decyzji, zezwolenia, pozwolenia, koncesji, zaświadczenia, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, wpis do rejestru zwierząt egzotycznych (CITES),

przedłożenie zgłoszenia instalacji: 82 9168 0004 0000 0390 2000 0010
Osoby odpowiedzialne

mgr inż. Elżbieta Wiśniowska-Midura

Stanowisko: Kierownik Wydziału

Tel: 17 2765000 wew.26

E-mail: srodowisko@strzyzowski.pl;

Załączniki

  • Ilość pobrań: 6