Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Drukuj

                                                                      

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) dlatego realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Strzyżowski , 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15.

Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15 38-100 Strzyżów, mailowo: iod@strzyzowski.pl.

Odbiorcami danych mogą być operatorzy usług informatycznych i hostingowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną.

Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane podczas korzystania przez Państwo z tego serwisu. Chodzi o takie dane jak: adresy IP oraz informacje zapisywane w plikach cookies.

Głównym celem przetwarzania przez nas Państwa danych jest zapewnienie Państwu pełnej funkcjonalności działania strony internetowej  Starostwa Powiatowego w Strzyżowie

Podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna i świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Państwu dostępu do usług oferowanych przez stronę  www.strzyzowski.pl. wraz z  serwisem.

W związku z przetwarzaniem danych macie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą, może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres administratora danych iod@strzyzowski.pl

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji     międzynarodowej.

 

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w ramach wykonywania zadań publicznych jest Starosta Strzyżowski , 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15.

Dane osobowe przetwarzane w systemie, tj. wizerunek osób, czyny, czas i miejsce, tworzą zbiór danych osobowych ?Monitoring wizyjny Starostwa Powiatowego w Strzyżowie

Monitoring wizyjny stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie i wokół budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 15, Parkowa !.

  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora. (zapewnienie porządku, bezpieczeństwa i mienia na określonym terenie),
  2. Zapisy z monitoringu  przechowywane są w okresie  90 dni.
  3. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
  4. Zapis z monitoringu może być udostępniony podmiotom trzecim upoważnionym z mocy prawa.
  5. Dane z monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w sytuacji uznania, iż przetwarzanie danych naruszyło przepisy o ochronie danych osobowych
  7. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@strzyzowski.pl

Wykaz miejsc umieszczenia kamer systemu monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie

wejście do Starostwa (od strony banku) schody + winda
wejście do Starostwa
parter korytarze+ klatka schodowa
sala obsługi petentów - wydział KD
korytarze I piętro + klatka schodowa
korytarze II piętro + klatka schodowa
 

Budynek Starostwa ul. Parkowa 7:
parking wewnętrzny pod budynkiem
wejście od strony parkingu + klatka schodowa
wejście od strony ul. Parkowej + klatka schodowa + winda
korytarze I piętro
korytarze II piętro

Klauzula Informacyjna RODO w postępowaniu administracyjnym

Niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego niniejszym realizuję obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679. Powyższy obowiązek nie wpływa na tok i wynik postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Strzyżowski z siedzibą w Strzyżowie ul. Przecławczyka 15 38-100 Strzyżów e-mail: starostwo@strzyzowski.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych ?  Tomasz Ziobro, Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, e-mail: iod@strzyzowski.pl;
3.Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ? ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: ?wykonywania zadań m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych, ?przekazywania informacji, wezwań, czynności sprawdzających, przeprowadzania postępowań, udostępniania akt, przeprowadzania dowodów w sprawie, rozpraw, mediacji, wydawania decyzji i postanowień, zgodnie z Działem II ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2019 poz. 60 z późn.zm.), ?przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Korzystanie z uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego, w oparciu o przepisy przewidziane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. 
9. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o zasady KPA. W przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r