Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy budowlane

Kategoria: Sprawy budowlane
Nazwa pozycji: POZWOLENIE NA ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opłata skarbowa:

Podanie                            5,00 zł
Załącznik do podania     0,50 zł

Opłata skarbowa od pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego wynosi 75% stawek opłaty skarbowej za pozwolenie na budowę.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

 1. podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
 2. podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Podstawa prawna:

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

 1. przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie bądź było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,
 2. podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.
Dodatkowe informacje:

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania należy dołączyć:

 1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,
 3. rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej adaptacji obiektu lub jego części,
 4. w razie uzasadnionej potrzeby - wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego ekspertyzę techniczną w sprawie dopuszczalności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 5. dowody uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii,
 6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 7. Decyzję o warunkach zabudowy jeżeli jest wymagana zgoda.