Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: UDOSTEPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Opłata skarbowa: opłata skarbowa za wniosek – 5 zł 1. za wyszukanie informacji (1-10 stron) – 5 zł, i 50 gr za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 stron 2. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie (A4): - 0,30 zł za stronę kopii czarno-białej - 2,50 zł za stronę kopii kolorowej 3. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie: - A3 – 60 gr za stronę kopii czarno-białej i 5 zł za stronę kopii kolorowej - A2 – 1,20 zł za stronę kopii czarno-białej i 10 zł za stronę kopii kolorowej - A1 – 2,40 zł za stronę kopii czarno-białej i 20 zł za stronę kopii kolorowej - A0 - 4,80 zł za stronę kopii czarno-białej i 40 zł za stronę kopii kolorowej 4. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w cenniku usług pocztowych „Poczty Polskiej” za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii zwiększoną o: - 2 zł w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii - 5 zł w przypadku kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1058), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. z 2003 r. Nr 50, poz. 435)
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok 305, tel. wew. 26
Termin załatwienia: Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30 natomiast w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Dodatkowe informacje: Informację nie wymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo ochrony środowiska, udostępnianiu podlegają wnioski o wydanie decyzji i decyzje dotyczące: - koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin pospolitych - pozwoleń wodno-prawnych w zakresie: wykonywania urządzeń wodnych, poboru wód podziemnych, rolniczego wykorzystania ścieków, ustalających warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód a także robót melioracyjnych - postanowienia zobowiązujące do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska - raporty oddziaływania na środowisko - zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, lecz mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie odpadów, na emitowanie hałasu do środowiska, na emitowanie pól elektromagnetycznych - wnioski o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz decyzja zatwierdzająca ten program, a także informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami - wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów - informacje w postaci dokumentów, danych zgromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej lub bazy danych na innych nośnikach, dotyczących: stanu elementów przyrodniczych i ich wzajemnego oddziaływania, emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko, wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra kultury, działań oraz środków w szczególności administracyjnych, mających na celu ochronę środowiska, planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska. Nie udostępnia się informacji powyższych, jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych, oraz nie udostępnia się informacji dotyczących: - spraw objętych toczących się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie mogłoby zakłócić przebieg postępowania - spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa - dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenia o ich nieudostępnianiu - dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska Potrzebne dokumenty wniosek o udostępnienie informacji Czas załatwienia Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca.