Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: SKŁADANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH ZA WYDOBYTE KOPALINY
Opłata skarbowa: brak
Podstawa prawna: art. 84 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.12.2001 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 153 poz. 1746, zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 185 poz. 1804 ), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę (Dz. U. Nr 153 poz. 1773)
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 305 tel. wew. 26
Termin załatwienia: Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30 natomiast w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Dodatkowe informacje: Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.12.2001 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 153 poz. 1746, zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 185 poz. 1804 ) i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala we własnym zakresie i wnosi ją bez wezwania. 40% ustalonej stawki wnosi na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast 60% ustalonej stawki jest dochodem gminy, na terenie której następuje wydobycie kopaliny. Opłatę eksploatacyjną wnosi się w terminie 1 miesiąca po upływie każdego kwartału. W tym samym czasie należy przedstawić kopie dowodów dokonanych wpłat i informację o wydobyciu: organowi koncesyjnemu (staroście), właściwej gminie i Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Potrzebne dokumenty - informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej (wzory druków informacji dotyczących opłaty eksploatacyjnej stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę (Dz. U. Nr 153 poz. 1773). - kopie dowodów dokonanych wpłat na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz właściwej gminy Termin załatwienia Niezwłocznie