Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: Rejestracja zwierząt i roślin z gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem
Opłata skarbowa: - Za dokonanie wpisu do rejestru nie jest pobierana opłata skarbowa, - Złożenie wniosku - 5 zł - Załącznik - 50 gr. - Wypis z rejestru – 11 zł
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 lutego 2002 r. w sprawie przewożenia przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (Dz. U. Nr 39 poz 357).
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 305 tel. wew. 26
Termin załatwienia: Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30,natomiast w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Dodatkowe informacje: Od 1 maja 2002 r istnieje w Polsce obowiązek rejestracji zwierzęcia lub rośliny wymienionych w Konwencji Waszyngtońskiej (aktualna wersja listy znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27 lutego 2002 r. w sprawie przewożenia przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (Dz. U. Nr 39 poz. 357). Zwierzęta posiadane przed 1 maja 2002 r. powinny być zarejestrowane do 2 listopada 2003 r. Zwierzęta kupione po 2 listopada 2003 r. podlegają rejestracji w sposób ciągły. Po dokonaniu zakupu, w terminie 14 dni należy udać się do starostwa z dokumentami otrzymanymi w sklepie, w celu zarejestrowania zwierzęcia Należy upewnić się, czy sklep, w którym dokonano zakupu do rachunku dołączył informację o numerze i dacie wydania zezwolenia importowego lub numerze i dacie wydania dokumentu wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli. Są one dowodem legalności zakupu zwierzęcia. Wpisanie zwierzęcia do rejestru nie jest jednoznaczne z jego zalegalizowaniem (zwierzęta bez udokumentowanego pochodzenia nie mogą być przedmiotem obrotu międzynarodowego). W przypadku śmierci zwierzęcia (ewentualnie pozbycia się go) należy zgłosić to w starostwie w terminie 14 dni w celu wykreślenia z rejestru. Wymagane dokumenty: Wniosek rejestrowy powinien zawierać następujące informacje: - imię, nazwisko i adres posiadacza lub przetrzymującego zwierzę, - adres miejsca przetrzymywania, prowadzenia hodowli, - liczbę zwierząt w hodowli, nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, - opis oznakowania (jeżeli istnieje), - cel posiadania lub przetrzymywania zwierzęcia, - numer i datę wydania zezwolenia na przywóz do kraju lub zezwolenia na pozyskanie, - numer i datę dokumentu wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli. Czas oczekiwania: Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca