Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: NADZÓR NAD SPÓŁKAMI WODNYMI
Opłata skarbowa:

wniosek      5,0 zł

załączniki   0,50 zł

Podstawa prawna: ustawa Prawo wodne z 18 lipca z 2001r (Dz.U. z 2001r Nr 115, poz. 1229 z póżn.zm) - art.165 ust.3 i art.178 - zatwierdzanie statutu spółki
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 305 tel. wew. 26
Termin załatwienia: Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
natomiast w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Tryb odwoławczy: odwołanie w ciągu 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Dodatkowe informacje:

Dokumenty:
1. statut spółki
2. listę członków spółki
3. protokoły z walnego zgromadzenia 4. uchwały walnego zgromadzenia 

Czas:

zgodnie z kpa- do miesiąca, w przypadkach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od momentu uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnień i opinii

Aktualności:
1.Spółka zwołuje przynajmniej raz w roku walne zgromadzenie, na które zaprasza m.in. przedstawiciela Starostwa
2. uchwały walnego zgromadzenia spółka winna przedłożyć staroście do 7 dni od momentu ich uchwalenia