Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: WYDAWANIE POZWOLEŃ NA EMITOWANIE HAŁASU DO ŚRODOWISKA
Opłata skarbowa:

Wniosek                5 zł

Załącznik              50 gr.

Pozwolenie       2000 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627zpóźn. zm.) Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - pok. 305 , tel. wew. 26
Termin załatwienia: Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
natomiast w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Dodatkowe informacje:

Zasady ogólne:
Pozwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację lub zainteresowanego jej nabyciem.

 Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o wydanie pozwolenia , który powinien zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3) informację o tytule prawnym do instalacji,
4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
5) ocenę stanu technicznego instalacji,
6) informację o rodzaju prowadzonej działalności,
7) opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
8) bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, wraz ze schematem technologicznym,
9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch, awaria, wyłączenia,
11) informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
12) informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
13) wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji,
14) zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla istniejącej instalacji,
15) planowane działania, w tym przewidywane środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,
16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
17) przewidywany sposób zakończenia eksploatacji instalacji niestwarzający zagrożenia dla środowiska,
18) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

2. Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, to technologia tam stosowana powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
1)stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
3)zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
4)stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
7) wykorzystanie analizy cyklu życia produktów,
8) postęp naukowo-techniczny.

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy również dołączyć:
1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
2) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane,
3) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

4. Wniosek o wydanie pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska, oprócz informacji, o których mowa powyżej , powinien zawierać:
1) rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla pory dnia i nocy,
2) charakterystykę terenu, na którym usytuowany jest zakład, i terenów otaczających, wynikającą z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub w razie braku planu, zgodnie z art. 115 - w zasięgu oddziaływania hałasu emitowanego przez zakład,
3) aktualny stan akustyczny środowiska wokół zakładu.

5. Informacje, o których mowa w pkt 1.10, powinny zawierać:
1) określenie poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu,
2) proponowane wartości dopuszczalne poziomu hałasu emitowanego przez zakład określone dla pory dnia i nocy.

6. Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska powinno także określać dla pory dnia i nocy:
1) czas pracy źródeł,
2) dopuszczalne warianty pracy instalacji, z uwzględnieniem wykorzystywanych urządzeń.

Czas oczekiwania:
Niezwłocznie , nie później niż w ciągu miesiąca