Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCYCH INSTRUKCJĘ EKSPLOATACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW
Opłata skarbowa:

wniosek     5,00 zł

załącznik    0,50 zł

Miejsce załatwiania sprawy: Pokój nr 305, tel. 2765 000 wew. 26
Termin załatwienia:

Codziennie od 7.30 do 15.30,
w poniedziałki od 8.00 do 16.00

Dodatkowe informacje: Potrzebne dokumenty:
Wniosek powinien zawierać (zgodnie z art.53 ust.2 ustawy o odpadach:
1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby wnioskodawcy oraz zarządzającego składowiskiem odpadów, jeżeli są to różne podmioty oraz adres składowiska odpadów,
2. określenie typu składowiska odpadów,
3. określenie, czy na tym składowisku, jeżeli nie jest to składowisko odpadów niebezpiecznych, zostały wydzielone części, na których mają by składowane określone rodzaje odpadów niebezpiecznych,
4. rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na tym składowisku,
5. wskazanie kwalifikacji kierownika i pracowników składowiska odpadów,
6. wyszczególnienie urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składowiska odpadów (np. kompaktor, spychacz, waga, brodzik dezynfekcyjny, środki transportu),
7. wyszczególnienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem rozmieszczenia punktów pomiarowych,
8. określenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów,
9. określenie rodzaju i grubości stosowanej warstwy izolacyjnej,
10. określenie godzin otwarcia składowiska odpadów,
11. określenie sposobu zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych,
12. określenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko odpadów,
13. określenie sposobów i częstotliwości prowadzonych badań,
14. określenie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej eksploatacji składowiska odpadów.