Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
Opłata skarbowa:

Wniosek           5 zł

Załącznik        50 gr.

Zezwolenie    600 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - pok. 305 , tel. wew. 26
Termin załatwienia:

Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30

Dodatkowe informacje:

Zasady ogólne:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wydaje się na wniosek, Zezwolenie wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów

Wymagane dokumenty:
Wniosek który powinien zawierać:
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów ( z podaniem kodów) przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
2) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu w okresie roku,
3) oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
4) wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów (opis oraz plan sytuacyjny z zaznaczeniem miejsca magazynowania odpadów)
6) szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
8) przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
9) tytuł prawny do terenu na którym odbywa się magazynowanie odpadów

Czas oczekiwania:
nie później niż w ciągu miesiąca

Uwagi końcowe:
czas oczekiwania może ulec wydłużeniu zależy to od zajęcia stanowiska przez organy opiniujące ( Burmistrza /Wójta )