Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB TRANSPORTU ODPADÓW
Opłata skarbowa: Wniosek 5 zł Załącznik 50 gr. Zezwolenie na transport 600 zł Zezwolenie na zbieranie akumulatorów 76 zł
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - pok. 305 , tel. wew. 26
Termin załatwienia: Codziennie w godzinach od 730
Dodatkowe informacje:

Zasady ogólne:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów wydaje się na wniosek, Zezwolenie wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów .

Wymagane dokumenty:
Wniosek który powinien zawierać:
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów (kod odpadu) przewidywanych do zbierania lub transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
2) oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,
3) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów, (opis oraz plan sytuacyjny z zaznaczeniem miejsca magazynowania odpadów)
4) wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
5) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
6) przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Czas oczekiwania:
nie później niż w ciągu miesiąca

Uwagi końcowe:
czas oczekiwania może ulec wydłużeniu zależy to od zajęcia stanowiska przez organy opiniujące (Burmistrza /Wójta )