Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: ZATWIERDZANIE PROGRAMU GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI DLA WYTWÓRCY WYTWARZAJĄCEGO POWYŻEJ 0,1Mg ROCZNIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Opłata skarbowa:

Wniosek 5 zł

Załącznik 50 gr.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - pok. 305 , tel. wew. 26
Termin załatwienia:

Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
natomiast w poniedziałki od 8.00 do 16.00

Dodatkowe informacje:

Zasady ogólne:
Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami wydaje się na wniosek prowadzącego instalację lub zainteresowanego jej nabyciem na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek w którym wytwórca odpadów określa czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów.

2. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, który powinien zawierać:
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
2) określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
3) informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
4) szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów ( opis oraz plan sytuacyjny z zaznaczeniem miejsca magazynowania odpadów)
6) tytuł prawny do terenu na którym odbywa się magazynowanie odpadów

Czas oczekiwania:
nie później niż w ciągu miesiąca

Uwagi końcowe:
czas oczekiwania może ulec wydłużeniu zależy to od zajęcia stanowiska przez organy opiniujące (Burmistrza /Wójta)