Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy budowlane

Kategoria: Sprawy budowlane
Nazwa pozycji: ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY
Opłata skarbowa:

Podanie                           5,00 zł
Załącznik do podania    0,50 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej: 
podania i załączniki do podań w sprawach budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i zdrowia.

Podstawa prawna:

Zgłoszenie organowi wymaga:

  1. budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 i 5-21 oraz wykonywanie robót budowlanych wymienionych w art.29 w ust.2 pkt 1-13 ustawy Prawo budowlane, 
  2. budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz o wysokości powyżej 2,20 m i wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
    a.  krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania  zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
    b.  urządzeń o wysokości powyżej 3 m.
Miejsce załatwiania sprawy: Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej (budynek przy ul. Przecławczyka 15, pokój nr 108) Po odbiór braku sprzeciwu do zgłoszenia można zgłosić się w Wydziale AiB (termin należy uzgodnić telefonicznie)
Dodatkowe informacje: W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.
 
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.