Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy budowlane

Kategoria: Sprawy budowlane
Nazwa pozycji: POZWOLENIE NA BUDOWĘ
Opłata skarbowa:

Podanie                              5,00 zł
Załącznik do podania       0,50 zł

Opłata skarbowa od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego:

1. na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:

- za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł

- nie więcej niż  500 zł

b) budynku służącego celom gospodarczym w gospoarstwie rolnym 8 zł

c) innego budynku 40 zł

d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 14 zł

e) budowli związanych z produkcją rolną 100 zł

f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi 2.000 zł

g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1kilometra  14 zł

h) innych budowli 140 zł

i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym. W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku 80 zł

2. na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego opłata skarbowa wynosi 50% stawek określonych w pkt 1

3. od pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego - 75% stawek określonych w ust. 7 pkt 1.

Dodatkowe informacje:

Jak we wniosku