Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Strzyżowie
Data publikacji: 2009-12-01
18 listopada w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Strzyżowie. Radni zapoznali się z informacjami na temat stanu prac przy budowie drogi S-19, wysłuchali wystąpień zarządców dróg wojewódzkich i krajowych przebiegających przez nasz teren oraz sprawozdania Dyrektora PZD w Strzyżowie z realizacji prac prowadzonych na drogach powiatowych. Rada Powiatu zapoznała się także z działalnością PUP w Strzyżowie i aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy. W obradach XXXVIII sesji uczestniczyli przedstawiciele samorządów gminnych, w tym Wójt Gminy Niebylec Pan Zbigniew Korab, Burmistrz Strzyżowa Pan Marek Śliwiński oraz Zastępca Wójta Gminy Wiśniowa Pan Marcin Kut. XXXVIII sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Strzyżowie Pan Marek Banaś. Obrady rozpoczął od przyjęcia protokołów z poprzednich Sesji Rady Powiatu oraz wprowadzenia zaproponowanych zmian w porządku obrad. Pan Przewodniczący poprosił Starostę Strzyżowskiego Pana Roberta Godka o wprowadzenie w tematykę infrastruktury drogowej. Następnie głos zabierali kolejno zgromadzeni na sali zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Jako pierwszy wystąpił Pan Wiesław Sowa - Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Przygotowania Inwestycji GDDKiA w Rzeszowie, który przekazał informacje na temat stanu przygotowań do budowy drogi ekspresowej S-19, a następnie odpowiedział na szereg pytań zadawanych przez radnych i zaproszonych gości. Pan Dyrektor Sowa powiedział, iż konsultacje odnośnie przebiegu drogi ekspresowej S-19 przeprowadzane były we wszystkich gminach, przez które ma droga ta przebiegać. W większości postulaty mieszkańców zgłoszone podczas konsultacji zostały uwzględnione przez projektantów. Na etapie STEŚ I analizowano 7 przebiegów, z których ostatecznie zarekomendowano 2 warianty z podwariantami. Obecnie trwa procedura sprawdzająca STEŚ II. Utrudnienia w zakresie przebiegu drogi S-19 przez teren województwa podkarpackiego spowodowane są przez występujące na tym terenie rezerwaty ścisłe, parki krajobrazowe, obszary chronione. Inżynierowie mają trudne zadanie, gdyż muszą na naszym terenie znaleźć korytarz, którym można by było poprowadzić drogę ekspresową, tak by ominąć rezerwaty i parki krajobrazowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje rozpoczęcie realizacji tej inwestycji w 2012 roku, a zakończenie w 2014 r. Ze względu na to, że odcinek drogi S-19 jest bardzo długi, został on podzielony na 2 pododcinki realizacyjne: odc. Lutoryż – Miejsce Piastowe (dł. ok. 64,5 km) i drugi odc. Miejsce Piastowe – Barwinek (dł. ok. 27 km). Założone parametry drogi są bardzo dobre. Będzie to droga S-19 o długości 91,5 km na terenie województwa podkarpackiego, nośności 115kN/oś i prędkości projektowej 100 km/h, zaś szerokość pasa ruchu wynosić będzie – 3,5 m. Pan Wiesław Sowa odpowiedział też na wiele innych pytań dotyczących m.in.: drogi Nr 9, skrzyżowania w Babicy, mostu w Wyżnem czy kontrowersyjnego dla mieszkańców oznakowania poziomego dróg. Następnie głos zabrał Pan Jerzy Frączek Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jaśle, który przedstawił inwestycje i remonty planowane na drogach wojewódzkich położonych na terenie powiatu strzyżowskiego. Podobnie, jak jego przedmówca, odpowiedział na wiele pytań dotyczących poprawy bezpieczeństwa, w tym skrzyżowania obok „Roksany” – wyjazdu z drogi od miejscowości Gbiska, odcinka drogi zlokalizowanego przy szkole w Szufnarowej oraz oznakowania poziomego dróg. Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Jerzy Frączek poprosił obecnego na sali Kierownika Bazy Materiałów w Strzyżowie Pana Tadeusza Śmiałowskiego o zebranie wszystkich wniosków dotyczących zadań drogowych w celu poddania ich dalszej analizie. Po burzliwym początku obrad nastąpiła kilkuminutowa przerwa, a po jej zakończeniu swoje sprawozdanie przedstawił Pan Krzysztof Piękoś Dyrektor PZD w Strzyżowie. Pan Dyrektor przedstawił zakres robót wykonanych przez PZD w 2009 roku, w tym m.in. przebudowy i remonty dróg oraz mostów. Z najważniejszych zadań zrealizowanych w tym okresie Dyrektor wymienił zmodernizowaną drogę Nr 1323 R Frysztak - Gogołów – Klecie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 oraz przebudowę mostu na rzece Wisłok w miejscowości Markuszowa. Na koniec swojego wystąpienia Pan Krzysztof Piękoś przedstawił plan robót na 2010, który przewiduje m.in.: przebudowę mostów w miejscowościach: Babica, Kobyle, Jazowa, odbudowę zespołu osuwisk, osuwisko Wysoka/Węglówka oraz modernizację drogi w Pstrągowej w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. W dalszej części obrad sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie oraz aktualną sytuację na rynku pracy przedstawił pan Czesław Furtek Dyrektor PUP w Strzyżowie. Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie w ramach przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców naszego powiatu przeprowadził szereg projektów i programów mających na celu pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy i aktywizacji zawodowej, w tym m.in. projekty: „Więcej szans w powiecie strzyżowskim", „Aktywni na rynku pracy", „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości". W 2009 r. PUP w Strzyżowie wsparł w ten sposób 660 osób, dofinansował zatrudnienie 2 doradców zawodowych i 3 pośredników pracy oraz przeprowadził badania rynku pracy dotyczące oczekiwań pracodawców w zakresie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych. Do końca września na realizację tych projektów wydatkowano kwotę 3 695 316,04 zł. W ramach znowelizowanej ustawy z PUP zostanie wyodrębnione Centrum Aktywizacji Zawodowej, które od 01. 01. 2010 r. będzie odpowiedzialne m.in. za pomoc bezrobotnym i poszukującym zatrudnienia w znalezieniu, utrzymaniu bądź zmianie pracy, a także za pomoc pracodawcom w znajdowaniu pracowników o pożądanych kwalifikacjach. Ponadto zostaną wdrożone nowe technologie teleinformatyczne, które usprawnią komunikację urzędu z klientami. Podczas XXXVIII sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach: 1. zmiany uchwały nr XXXVII/262/09 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Strzyżowskiego na 2009 r., 2. zmian budżetu Powiatu Strzyżowskiego na 2009 r., 3. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2010-2013, 4. zmiany uchwały nr XXXV/242/09 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 9 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Strzyżowskiego na lata 2008-2012, 5. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla miasta Brody, 6. zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Profesjonalne kadry – lepsze usługi”, 7. zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „W drodze do kariery – szanse na lepszą przyszłość” – program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Strzyżowie w ramach konkursu nr 9/POKL/9.1.2/2009, Działanie 9.1, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 8. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin w kształceniu zaocznym, 9. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, 10. wyrażenia zgody na wynajem garaży, 11. wyrażenia stanowiska dotyczącego złożonej skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie. W punkcie sprawy różne odbyła się dyskusja dotycząca stanu finansowego i organizacyjnego SP ZOZ w Strzyżowie. Radni wyrazili swój niepokój narastającą trudną sytuacją tej jednostki i organizacją niektórych nowych dziedzin działalności medycznej. Zobowiązano Zarząd Powiatu do wyjaśnienia poruszanych problemów. Na zakończenie obrad XXXVIII sesji Pan Starosta przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie, po czym Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Banaś o godzinie 16.30 zakończył obrady. [Inf. wł. - A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-12-01

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0