Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie rozpoczęło realizację nowego projektu
Data publikacji: 2009-11-23
5 listopada 2009 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie odbyła się uroczysta inauguracja Programu Rozwojowego LO pod nazwą "W drodze do kariery - szanse na lepszą przyszłość". W ramach przedsięwzięcia przewidziano dla uczniów 3120 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i konsultacji m.in. we współpracy z uczelniami wyższymi. Koszt realizacji tego zadania wyniesie 1.747.663 zł i w całości pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach PO Kapitał Ludzki. Wdrożenie programu rozwojowego w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie zaplanowano do września 2011r. Na spotkanie informacyjne na zaproszenie dyrekcji szkoły przybyli m.in. Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski jako przedstawiciel organu prowadzącego oraz rodzice i uczniowie zainteresowani projektem. Pan Zbigniew Hołówko Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie przywitał zebranych, a następnie przedstawił główne cele oraz ofertę form kształcenia proponowaną w ramach projektu. Szczegółowych informacji, dotyczących realizowanego programu, w postaci pokazu multimedialnego dostarczył zaś Koordynator projektu Pan dr Paweł Drygaś. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 650 uczniów i uczennic Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie oraz podniesienie jakości kształcenia i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły w okresie od października 2009 r. do września 2011 r. poprzez wdrożenie programu rozwojowego LO. Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez: 1. Wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjnych (dziennik elektroniczny, program do analizy wyników matur). 2. Wprowadzenie nowych form nauczania i oceny oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o kształcenie w trybie na odległość - zajęcia z e-learningu, które polegać będą na przygotowaniu strony internetowej z kursami e-learningowymi oraz przeszkoleniu 16 nauczycieli. Dla uczniów klas trzecich zostaną opracowane kursy e-learningowe, których uzupełnieniem będą szkolne ligi przedmiotowe (SLP). 3. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych przez realizację 1280 godzin zajęć dydaktyczno- wyrównawczych (w klasach I i III) i 1840 godzin konsultacji (w klasach II i III). 4. Wspieranie rozwoju uzdolnień i aspiracji poznawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach kół naukowych ściśle współpracujących z ośrodkami akademickimi. 5. Promocję wśród młodzieży postaw zorientowanych na własny rozwój intelektualny i naukowy oraz świadomy wybór dalszej ścieżki kształcenia i orientacji zawodowej przez utworzenie Licealnego Ośrodka Rozwoju i Kariery. Wsparcie dla uczniów w ramach LORiK obejmować będzie m.in.: realizację zajęć integracyjnych z podstaw samokształcenia, indywidualne konsultacje psychologiczno – pedagogiczne, szkolenia w zakresie umiejętności miękkich, m.in.. autoprezentacji, motywacji, kreatywności, indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty z rynku pracy oraz wycieczki do uczelni wyższych i na targi edukacyjne. Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymają zestaw podręczników i ćwiczeń oraz wyżywienie, szkoła zaś zyska pakiety do każdego kółka przedmiotowego - książki, zestawy ćwiczeniowe, pomoce naukowe (m.in. zestawy multimedialne, tablicę interaktywną, pracownię językową, dziennik elektroniczny, programy komputerowe). [Inf. i zdjęcie – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-23

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0