Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: XXXVII sesja Rady Powiatu w Strzyżowie
Data publikacji: 2009-11-03
27 października o godzinie 9.00 w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu w Strzyżowie. Rada zapoznała się z analizą gospodarki finansowej funduszy celowych oraz ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku. Radni wysłuchali też sprawozdań dyrektorów jednostek powiatowych oraz podjęli szereg uchwał, w tym m.in. dotyczących budżetu powiatu. Przewodniczący Rady Pan Marek Banaś otworzył obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Strzyżowie, a następnie poprosił Pana Starostę o przedstawienie Radnym informacji na temat środków pozabudżetowych pozyskanych dla Powiatu oraz stanu realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku. Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski zreferował stan realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu w 2009 r., w tym m.in. zadań drogowych i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także nowych projektów stypendialnych. W dalszej części obrad Radni zapoznali się analizą gospodarki finansowej funduszami celowymi. Stan i zadania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawił Geodeta Powiatowy Pan Andrzej Twardowski, który wyjaśnił m.in. skąd pochodzą wpływy i jakie jest przeznaczenie gromadzonych środków. Pani Ewa Pater - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa omówiła analizę gospodarki finansowej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Strzyżowie. Zgodnie z zasadami dysponowania funduszami celowymi środki z tego funduszu zostały przeznaczone na wspomaganie m.in.: realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła, realizowania zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, przedsięwzięć związanych z ochroną np. wód, powietrza czy działań z zakresu edukacji ekologicznej. Pani Barbara Szczygielska poinformowała Radnych o budżecie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a następnie przedstawiała działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie. Do zadań PCPR należy m.in.: udzielanie rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku w tej rodzinie pomocy i wsparcia w różnego rodzaju formach, zapewnienie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, opieki i wychowania w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki powiatowe, organizowanie opieki w domach pomocy społecznej, podejmowanie szeregu działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i pomocy osobom niepełnosprawnym – mówiła Pani Dyrektor. W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działają: Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje także programy zewnętrzne: m.in. w ramach Programu Celowego PFRON pn „Wyrównywanie Różnic Między Regionami” Następnie Radni wysłuchali sprawozdań z działalności jednostek podległych Powiatowi w roku bieżącym. Pani Ewa Zwiercan w zastępstwie Pana Dyrektora Marka Stodolaka przedstawiła działalność Domu Dziecka w Strzyżowie, jako placówki socjalizacyjnej, mającej zapewnić opiekę 41 wychowankom. W chwili obecnej przebywa w niej 42 podopiecznych w wieku od 3 do 20 lat z terenu całego województwa podkarpackiego. Pracę opiekuńczo – wychowawczą prowadzi zespół 9 pracowników pedagogicznych z pełnymi kwalifikacjami. Priorytetem działań ośrodka jest kształtowanie w wychowankach potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego, stąd m.in. liczne imprezy turystyczne, częste wyjścia na basen czy też wyjazdy do teatru „Maska” w Rzeszowie, z którym placówka aktywnie współpracuje. Natomiast starsi wychowankowie są mobilizowani do pracy, by zdobyte przez nich doświadczenia pozwoliły im na znalezienie pracy i ułożenie życia po opuszczeniu placówki. W tym roku usamodzielniło się i opuściło placówkę 5 wychowanków, wszyscy podjęli dalszą naukę, w tym jeden na studiach dziennych wyższych. Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Żyznowie zaprezentowała pani Dyrektor Elżbieta Urban – Janusz. Dom Dziecka w Żyznowie przeznaczony jest dla 41 wychowanków. W chwili obecnej w placówce mieszka 44 dzieci z województwa podkarpackiego: 19 dziewczynek i 25 chłopców w wieku od 6 – 18 lat. W bieżącym roku usamodzielniło się 3 osoby, 2 dzieci wróciło do rodziny własnej, a 1 decyzją sądu rodzinnego zostało przekazane do innej formy opieki. Dzieci mieszkają w 13 pokojach: 2- 3- i 4- osobowych. W placówce istnieją grupy typu rodzinkowego, obecnie jest ich 11. Każda rodzinka ma swój pokój, a jego wystrój i urządzenie omawiane jest z opiekunem grupy. Dzieci mogą realizować swoje pomysły i mieszkać jak lubią. W placówce działają liczne koła zainteresowań, w tym m.in. kulinarne, plastyczne, komputerowe, sportowo – turystyczne i teatralne. O działalności Domów Pomocy Społecznej w powiecie strzyżowskim mówiły: Pani Maria Mańko – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Babicy oraz Pani Anna Pasaman – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym. Dom Pomocy Społecznej w Babicy działa od 1994 r., zaś jego filia w Pstrągowej Woli od 2004 r. Ośrodki przeznaczone są dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Obecnie w DPS w Babicy mieszka 74 mężczyzn, zaś w jej filii 26. Pensjonariusze mają tam zapewnione usługi socjalno - bytowe, opiekuńcze, zdrowotne i rehabilitacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb. Codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowych i terapeutycznych, prowadzą prace ogrodnicze, wychodzą do lasu, do sklepu, wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze po Polsce. Z kolei Pani Pasaman omówiła działalność DPS w Gliniku Dolnym. Dom ten funkcjonuje od 1978 r. i przeznaczony jest dla 45 mężczyzn z upośledzeniem umysłowym. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z rozbudową i modernizacją istniejącej bazy lokalowej. Docelowo DPS dysponował będzie miejscami dla około 60 osób i będzie spełniał wszystkie wymagane standardy. Mieszkańcy placówki pochodzą z wielu powiatów woj. podkarpackiego. Pensjonariusze mają zapewniane podstawowe potrzeby bytowe i opiekę medyczną. Codziennie uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, w których zdobywają nowe umiejętności na miarę swoich możliwości. O działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzyżowie mówiła Pani Krystyna Barć – Dudek. W roku szkolnym 2008/2009 poradnia przyjęła 944 dzieci, udzieliła konsultacji 24 wychowawcom, 124 rodzicom, zorganizowała warsztaty dla 91 nauczycieli, 40 rodziców oraz terapie dla 3 rodzin, a także 21 prelekcji w szkołach. Pomoc bezpośrednio udzielona dzieciom i młodzieży polegała głównie na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, terapii logopedycznej, psychoterapii, zajęciach z uczniami zdolnymi, zajęciach grupowych aktywizujących wybór zawodu i indywidualnych poradach zawodowych. Poradnia .in.. realizowała projekt „Dogonić sukces”, w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” organizowała zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz punkty konsultacyjne we Frysztaku i Niebylcu, urządziła konferencję powiatową „Jestem zdolny – daj mi szansę”, a także ze środków rządowych zakupiła platformę do badań zmysłów (wzroku, słuchu, mowy). O stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 mówiła Pani Maria Koś - Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Pani Kierownik m.in. poinformowała Radnych o wyłączeniu Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół w Strzyżowie i powołaniu nowej jednostki oświatowej – PZEAS-u, omówiła wyniki egzaminów po szóstej klasie i gimnazjalnego w SOSW we Frysztaku, a także egzaminów maturalnych w szkołach podległych Powiatowi, wspomniała też o wprowadzonym elektronicznym naborze do szkół. Podczas XXXVII sesji Rada Powiatu podjęła 6 uchwał w sprawach: 1. zmian budżetu Powiatu Strzyżowskiego na 2009 rok, 2. zmiany uchwały nr XXXVI/250/2009 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Powiat Strzyżowski w 2009 roku, 3. zmiany uchwały nr XXXVI/244/2009 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Strzyżowskiego na 2009 rok, 4. wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie za 2009 rok, 5. zaopiniowania wniosku Starosty Strzyżowskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 6. wyrażenia woli realizacji projektu służącego rewitalizacji i modernizacji linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło. W dalszej części obrad rozgorzała dyskusja na temat sytuacji kryzysowej zaistniałej w powiecie strzyżowskim w ostatnim czasie, a spowodowanej obfitymi opadami śniegu. Na zakończenie Pan Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie, po czym Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Banaś zamknął obrady XXXVII sesji. [Inf. wł. - A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-03

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0