Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Jaworniku Niebyleckim
Data publikacji: 2009-10-23
8 października 2009 r. w Jaworniku Niebyleckim obchodzono jubileusz 100-lecia istnienia Szkoły Podstawowej, połączony z nadaniem szkole imienia Św. Józefa Sebastiana Pelczara. Podczas uroczystości Ks. Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny poświęcił sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców, pamiątkową tablicę, nową halę sportową oraz obraz i rzeźbę patrona. Zaproszeni goście podkreślali życzliwość gospodarzy oraz ciepły charakter uroczystości. Już o godzinie 8.00 przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Jaworniku zgromadzili się nauczyciele wraz z wychowankami, aby uroczyście przemaszerować w asyście pocztu sztandarowego szkoły i niebyleckiej orkiestry dętej pod dyrekcją kapelmistrza Janusza Raka, do Kościoła pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na Mszę świętą, koncelebrowaną przez Ks. Biskupa Kazimierza Górnego w asyście m.in. Księdza Dziekana Stanisława Stęchłego i Proboszcza jawornickiej parafii Księdza Adama Kaczora. Podczas Mszy św. rodzice uczniów zaprezentowali sztandar szkoły i poprosili Księdza Biskupa o jego poświęcenie. Na awersie sztandaru w kole na jasnym tle widnieje wizerunek Św. Józefa Sebastiana Pelczara, zaś w lewym górnym rogu umieszczono logo szkoły tj. zielony liść jaworu z napisem: SP Jawornik. Na rewersie natomiast na czerwonym tle widać orła białego w koronie, wokół którego mieści się napis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA. Po zakończeniu nabożeństwa, ponownie udano się pod budynek szkoły. Pani Grażyna Polewczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworniku, witając przybyłych gości w progach placówki, złożyła prośbę na ręce Biskupa o poświęcenie pamiątkowej tablicy, szkoły, hali sportowej, obrazu i rzeźby patrona. Odsłonięcia tablicy dokonał Pan Zbigniew Korab – Wójt Gminy Niebylec. Następnie zebrani udali się do nowo wybudowanego gmachu sportowego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wśród zaproszonych gości obecni byli reprezentanci władzy duchownej: ks. Biskup Kazimierz Górny, ks. dr Wiesław Matyskiewicz(?) - sekretarz Biskupa, ks. Edward Sznaja – kustosz Sanktuarium Św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie, ks. dziekan Stanisław Stęchły, ks. wicedziekan Józef Trzeciak, ks. Jan Krzywiński – pierwszy rektor parafii w Jaworniku, ks. Adam Kaczor – proboszcz parafii Jawornik, siostra Damaris Kolebuk – Matka Prowincjonalna Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie oraz absolwenci Szkoły Podstawowej w Jaworniku - ks. Piotr Ciepłak i ks. Robert Iskrzycki. Wśród zaproszonych gości byli także m.in.: Pan Zdzisław Sarna – wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Pani metodyk Barbara Pałka, Pan Artur Stodolak – Dyrektor Zespołu Szkół w Korczynie noszącego imię Św. J.S. Pelczara, przedstawiciele Samorządu Powiatu Strzyżowskiego: Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski, Pan Jan Stodolak – Wicestarosta Strzyżowski, Pan Jacek Boho – Sekretarz Powiatu oraz inne osoby. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani Dyrektor – Grażyna Polewczak, która pokrótce przypomniała 100-letnią historię szkolnictwa we wsi Jawornik. Burzliwy wiek XX, srogie oblicza wojen i zmian systemowych kraju odbiły się znacząco na placówce edukacyjnej. Były i takie okresy, w których uczono się w wynajętych budynkach mieszkalnych. Jednak determinacja i mobilizacja mieszkańców doprowadziła do wybudowania w 1922 r. pierwszego budynku szkolnego, a w 1952 r. murowanego budynku, w którym po wielu remontach i procesach modernizacyjnych uczniowie kontynuują naukę po dziś dzień. Pani Dyrektor wyraziła także duże zadowolenie z wybudowanej hali sportowej, która pozwoli młodzieży szkolnej na kształtowanie oprócz umysłu, właściwego rozwoju fizycznego. Do tej pory bowiem zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w salach lekcyjnych, bądź w wąskich korytarzach szkoły. „Kochane dzieci, ta hala jest dla Was, wykorzystajcie jej istnienie w najlepszy możliwy sposób, przynoście dumę swoim rodzicom i szkole” – powiedziała Pani Dyrektor. Na koniec uzasadniła także dlaczego na patrona szkoły wybrano Św. Józefa Sebastiana Pelczara: „Nasz patron pochodził z niedalekiej Korczyny. Pragniemy, aby wskazywał naszym uczniom, co i jak powinni cenić najbardziej, aby jak mawiał „zostać wielkim człowiekiem”. Poprzez autorytet patrona szkoły pragniemy uzyskać i wyzwolić u naszych uczniów pokłady dobra, które w nich tkwią”. W dalszej części uroczystości Pani Danuta Lęcznar – Przewodnicząca Rady Gminy Niebylec odczytała Uchwałę nadającą imię Św. Józefa Sebastiana Pelczara Szkole Podstawowej w Jaworniku, a Rada Rodziców uroczyście przekazała sztandar szkole. Uczniowie natomiast złożyli ślubowanie na sztandar, zobowiązując się rozsławiać dobre imię szkoły, czerpać wzory z postawy patrona, kierować się miłością do drugiego człowieka oraz być prawdziwymi patriotami. W dalszej części spotkania głos zabrali gospodarze gminy z Panem Wójtem Zbigniewem Korabem oraz goście uroczystości, którzy gratulując społeczności szkolnej jubileuszu, życzyli opieki patrona i wielu dalszych sukcesów. Na zakończenie uroczystości przygotowano program artystyczny, wykonany przez uczniów Szkoły Podstawowej pod opieką mgr Ewy Świnickiej. Dziękując ks. Biskupowi Kazimierzowi Górnemu za akt poświęcenia szkoły, wręczono dar - ornat koloru złotego z przeznaczeniem na misje. Obecni goście dokonali wpisów do księgi jubileuszowej oraz obejrzeli wystawę prac uczniów i zdjęć dokumentujących 100-letnią historię szkoły. [Na podst. inf. od p. G. Polewczak i p. N. Polewczak – oprac. W. Haligowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-10-23

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0