Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Projekt „Kobieta aktywna zawodowo” realizowany przez PFG w Strzyżowie szansą na pracę dla kobiet z naszego powiatu
Data publikacji: 2009-10-06
Zarząd Powiatowego Forum Gospodarczego w Strzyżowie w dniu 4 czerwca 2009 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Kobieta aktywna zawodowo” w ramach konkursu 8/POKL/6.1.1/2009 Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” ogłoszonego przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i tym samym znalazł się na liście rankingowej zawierającej listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania ze środków EFS z liczbą punktów 83, zajmując 7 miejsce na 140. Pomysłodawcą projektu i wykonawcą wniosku o dofinansowanie jest Pani Anna Bełch, współpracująca z PFG. Na dzień dzisiejszy PFG zakończyło negocjacje budżetowe i oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu z Instytucją Pośredniczącą. W wyniku negocjacji PFG uzyskało dofinansowanie w wysokości 594 646,00 zł. Realizacja projektu planowana jest na 14 miesięcy, - rozpoczęcie w styczniu 2010 r. Celem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego przez kobiety pozostające bez zatrudnienia (w tym kobiety zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy). Pozwoli to na podniesienie poziomu zatrudnienia oraz aktywności zawodowej kobiet powiatu strzyżowskiego. Uczestniczkami projektu będą wyłącznie kobiety - mieszkanki powiatu. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 50 kobiet pozostających bez zatrudnienia, w szczególności: - kobiety pozostające bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat (długotrwale bezrobotne), - kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, - kobiety do 25 roku życia, - kobiety pozostające bez zatrudnienia zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach nie związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą. Projekt poza zajęciami z aktywizacji społeczno-zawodowej i warsztatami z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej umożliwi uczestniczkom udział w 5 kursach zawodowych: - przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, - księgowości wspomaganej komputerem, - sekretarki – asystentki szefa, - pracownika d.s. kadrowych i płacowych, - organizacji przyjęć okolicznościowych (catering). Spośród 50 uczestniczek projektu, 35 będzie mogło odbyć staż zawodowy przez okres 4 miesięcy w kierunku zgodnym z ukończonym kursem, przez co projekt przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych tych osób i zdobycia doświadczenia zawodowego. [na podst. inf. Anny Bełch – oprac. M. Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-10-06

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0