Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: XIX posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Strzyżowie
Data publikacji: 2009-09-11
8 września w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie odbyło się XIX posiedzenie III Kadencji Rady Społecznej SP ZOZ w Strzyżowie. Poza sprawami bieżącymi członkowie Rady oraz zaproszeni goście zapoznali się z sytuacją finansową SP ZOZ. Najwięcej kontrowersji wzbudził problem pogłębiających się zaległości w płatnościach ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia wykonane w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie w latach 2008 i 2009, które obecnie przekroczyły już kwotę 1,2 mln zł. Zdecydowano o przygotowaniu stanowiska Rady Powiatu w tej sprawie. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Społecznej Pan Jan Stodolak – Wicestarosta Strzyżowski, witając wszystkich zebranych oraz dziękując zaproszonym gościom za przybycie. Wśród gości obecny był Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski, Pan Jarosław Kosoń – Dyrektor SP ZOZ w Strzyżowie, Pani Alina Dudzińska – główna księgowa tej jednostki oraz przedstawiciele związków zawodowych i załogi SP ZOZ. Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zaproponował, aby w punkcie 2 – sprawy różne, omówić sytuację finansową SP ZOZ w kontekście niepłacenia przez NFZ tzw. nadwykonań. Następnie, realizując porządek obrad, Pan Przewodniczący zapoznał członków Rady z wnioskami, w których Dyrektor SP ZOZ w Strzyżowie Pan Jarosław Kosoń poprosił o zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zużytego sprzętu medycznego. W dalszej części obrad Pan Dyrektor Kosoń przedstawił Radzie zmiany w Regulaminie szpitala powiatowego, dotyczące przede wszystkim uszczegółowienia sposobu postępowania w przypadku śmierci pacjenta. Do tej pory procedura w tym przypadku była bowiem określona zbyt ogólnie. Wprowadzono też wzór oświadczenia woli, w którym pacjent wskazuje osoby, które można informować o jego stanie zdrowia. Następnie o sytuacji finansowej SP ZOZ w Strzyżowie na koniec sierpnia 2009 r. poinformowali: Pan Dyrektor Jarosław Kosoń oraz główna księgowa SP ZOZ Pani Alina Dudzińska. Z przedstawionych wyliczeń wynika, że na dzień 31.08.2009 r. zaległości NFZ wobec SP ZOZ w Strzyżowie wynoszą 1.204.319,55 zł. Niezapłacone „nadwykonania” powodują wzrastającą, trudną sytuację tej jednostki, gdyż na koniec sierpnia zobowiązania krótkoterminowe w SP ZOZ wyniosły 4.922.999,97 zł, długoterminowe 1.717.948,67 zł. Zobowiązania krótkoterminowe w stosunku do końca ubiegłego roku wzrosły o kwotę 1.173.565,37 zł, tj. o 31,3 %, długoterminowe zaś kształtowały się na poziomie z 2008 r. W tym samym czasie należności niezapłacone SP ZOZ wyniosły 2.875.481,51 zł i wzrosły o 834.138,29 zł, tj. o 40,9 %. Do dyskusji włączył się Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek. Poprosił Dyrektora Kosonia o przygotowanie odpowiednich procedur sądowych w stosunku do NFZ, gdyż przedłużanie się tego stanu może doprowadzić do dramatycznego pogłębienia trudnej sytuacji finansowej SP ZOZ. W prowadzonej w tej sprawie dyskusji zwrócono uwagę m.in. na fakt, że brak płatności za wykonane usługi ze strony NFZ powoduje zaległości NFZ wobec dostawców i kontrahentów, co dodatkowo pogłębia trudną sytuację finansową tej jednostki. W konsekwencji przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady Społecznej Pan Jan Stodolak zaproponował, aby Rada Powiatu podjęła w drodze uchwały apel, w którym wyrazi swoje zaniepokojenie tą sytuacją. Po zrealizowaniu porządku posiedzenia Rady Społecznej, Przewodniczący Rady Pan Jan Stodolak zamknął XIX posiedzenie III Kadencji Rady Społecznej SP ZOZ w Strzyżowie. [Inf. i zdjęcie – W. Haligowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-09-11

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0