Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Dodatkowe stypendia wypłacone
Data publikacji: 2009-07-01
Młodzież z terenów wiejskich powiatu strzyżowskiego w pierwszym półroczu 2009 r. otrzymała stypendia w ramach projektu „Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sanoku, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz budżetu państwa w ramach ZPORR. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd powiatowy (Zespoły Szkół w Czudcu i Strzyżowie) złożyli 411 wniosków, z czego pomocą stypendialną objęto grupę 399 uczniów. W sumie uczniom naszych szkół spełniającym kryteria formalne ze środków ZPORR wypłacono stypendia w kwocie ogółem 797.750,00 zł. Projekt pomocy stypendialnej dla młodzieży ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - tak jak cały Program przewidziano do realizacji na lata 2004 – 2007, jednak w związku z niepełnym wykorzystaniem pieniędzy dostępnych w ramach Programu przez Polskę oraz przedłużeniem okresu kwalifikowalności wydatków do 30 czerwca 2009 r. województwa mogły pozyskać dodatkowe środki do wykorzystania w pierwszym półroczu br. W związku z tym Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął szereg działań w celu zdobycia jak najwyższej kwoty dla województwa podkarpackiego. Pozyskane w konsekwencji tych działań środki przeznaczono na realizację projektu „Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009”, którego liderem był Powiat Sanocki, partnerami zaś inne samorządy z całego województwa, w tym m.in. samorząd powiatowy w Strzyżowie. Po podpisaniu umowy przez Zarząd Powiatu pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzyżowie we współpracy z naszymi Zespołami Szkół zajęli się wdrożeniem stosownych procedur, aby w wyznaczonym, krótkim czasie przygotować stosowne dokumenty. Rolą naszego Urzędu było udzielanie informacji o warunkach uzyskania stypendium, przyjmowanie wypełnionych wniosków uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez nasz Powiat, organizowanie podpisywania umów pomiędzy stypendystą a Powiatem Sanockim, zaś za weryfikację i wypłacenie należnej kwoty odpowiedzialny był już lider projektu. Osobami uprawnionymi do uzyskania stypendium byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, mający trudną sytuację materialną rodziny (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższy niż 504 zł netto lub 583 zł netto w przypadku osoby niepełnosprawnej), stale zameldowani na obszarach wiejskich oraz nie przekraczający limitu godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole. Ostatecznie w ramach tego projektu pomocą stypendialną objęto grupę 399 uczniów (ZS Strzyżów – 275 osób, ZS Czudec – 124 osoby). 12 wniosków nie spełniło kryteriów regulaminu przyznawania stypendium – u 11 osób stwierdzono przekroczony dochód, a u 1 osoby miejscem zameldowania było miasto Strzyżów. Stypendia zostały wypłacone jednorazowo w kwocie 2000 zł, przy czym jedna osoba otrzymała 1750 zł, ze względu na przekroczenie limitu nieobecności. Przypomnieć należy, że projekt „Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009” był kolejnym projektem stypendialnym Powiatu Strzyżowskiego realizowanym w ramach programu ZPORR. W poprzednich latach nasz samorząd w porozumieniu z Powiatem Sanockim również realizował programy stypendialne dla uczniów i studentów, jedynie projekt uczniowski pn. „Stypendia unijne dla młodzieży wiejskiej ze szkół ponadgimnazjalnych” w latach 2004/2005 realizowany był samodzielnie. Wówczas złożonych zostało 443 wniosków, z czego stypendium przyznano 384 uczniom (ZS Strzyżów – 248, ZS Czudec – 136) na łączną kwotę 172.790,77 zł. Stypendium przyznano wszystkim osobom, które spełniły wymagania regulaminowe, jednak 3 osoby z dofinansowania nie skorzystały, gdyż nie przedłożyły rachunków. W latach następnych 2005/2006 i 2006/2007 projekt „uczniowski” pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego” realizowano już we współpracy z liderem projektu. W roku szkolnym 2005/2006 złożono 542 wnioski, z czego stypendium otrzymało 539 osób (ZS Strzyżów – 349, ZS Czudec – 190) na łączną kwotę 255.795,00 zł. Wszyscy uczniowie spełniający kryteria otrzymali stypendia. W roku szkolnym 2006/2007 przyjęto 565 wniosków, z czego 454 uczniom przyznano stypendium (ZS Strzyżów – 288, ZS Czudec – 166). Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 363.200,00 zł. Wtedy kryteria regulaminowe spełniało 557 osób, lecz dla 103 osób zabrakło środków. Projekt studencki pn. „Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego” od samego początku realizowany był we współpracy z Powiatem Sanockim. W roku akademickim 2004/2005 złożonych zostało 368 wniosków, z czego przyznano 122 stypendia na łączną kwotę 56.120,00 zł. W roku akademickim 2005/2006 złożono 218 wniosków. Kryteria regulaminowe spełniało 206 osób, jednak stypendium otrzymało 131 osób, gdyż dla pozostałych zabrakło już środków. Na stypendia łącznie przeznaczono 77.050,00 zł. W roku akademickim 2006/2007 wypłacono stypendia na łączną kwotę 464.000,00 zł. Kryteria regulaminowe spełniało 299 studentów, na 324 złożonych wniosków. Ostatecznie stypendia przyznano 290 osobom. [Na podstawie inf. Pani M. Koś – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-07-01

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0