Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW DO NASZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Data publikacji: 2009-05-19
W dniach 18.05 – 29.05 2009 r. szkoły ponadgimnazjalne w naszym powiecie zachęcają absolwentów gimnazjów do składania podań o przyjęcie do klas pierwszych na rok szkolny 2009/2010. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół w Strzyżowie oraz Zespół Szkół w Czudcu przygotowały wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia w różnych typach szkół. Rekrutacja odbywać się będzie drogą elektroniczną, co umożliwi wszystkim zainteresowanym śledzenie losów swoich podań na każdym etapie procedury za pośrednictwem internetu. Najzdolniejszej młodzieży Powiat Strzyżowski zapewnia możliwość aż trzykrotnego uzyskania stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego w trakcie nauki w szkole średniej już od klasy pierwszej. Absolwenci gimnazjów z terenu Powiatu Strzyżowskiego mają obecnie kilkanaście dni na dokonanie wyboru dalszej drogi kształcenia. Szkoły średnie Powiatu Strzyżowskiego przygotowały dla nich interesujące oferty kierunków i zawodów. 3 – letnie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, które od roku 2009/2010 będzie działać już jako samodzielna placówka, oferuje naukę w klasach o ukierunkowaniu: - dziennikarskim z rozszerzonymi programami nauczania z przedmiotów: język polski, język obcy i wiedza o społeczeństwie, - prawnym z rozszerzonymi programami nauczania z przedmiotów: historia, język obcy i wiedza o społeczeństwie, - promedycznym z rozszerzonymi programami nauczania z przedmiotów: biologia, chemia, język obcy, a dla chętnych istnieje również możliwość nauki języka łacińskiego oraz fizyki i astronomii w zakresie rozszerzonym, - politechnicznym z rozszerzonymi programami nauczania z przedmiotów: matematyka, informatyka, język obcy lub matematyka, fizyka i astronomia, język obcy, a dla chętnych możliwość nauki rysunku technicznego, - menadżerskim z rozszerzonymi programami nauczania z przedmiotów: matematyka, geografia, język obcy, - lingwistycznym z rozszerzonymi programami nauczania z przedmiotów: język angielski i geografia oraz język niemiecki i geografia, - sportowym o specjalności rekreacyjno – sportowej dla dziewcząt i piłki siatkowej dla chłopców z rozszerzonymi programami nauczania z przedmiotów: biologia i język obcy. Strzyżowskie liceum skierowało też ofertę do absolwentów dwu - lub trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, którzy mają możliwość kontynuacji nauki w 2 – letnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, a także do osób dorosłych, które mogą uzupełnić wykształcenie w formie wieczorowej w bezpłatnym 3 – letnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Z kolei Zespół Szkół w Strzyżowie proponuje naukę w następujących typach szkół: - 3 - letnim Liceum Profilowanym – dla uczniów zainteresowanych profilami: ekonomiczno – administracyjnym oraz kształtowaniem środowiska, - 4 – letnim Technikum – dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe w następujących specjalizacjach: technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista (specjalność: doradztwo finansowe lub zarządzanie przedsiębiorstwem), technik handlowiec, technik mechanik (specjalność: obróbka skrawaniem lub obsługa i naprawa pojazdów samochodowych), technik informatyk oraz technik technologii drewna, - 3 - letnim Uzupełniającym Technikum – które oferuje naukę w dwóch zawodach: technik mechanik i technik handlowiec, - dwu – i 3 - letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej – w cyklu 2-letnim uczeń zdobywa specjalność: kucharz małej gastronomii oraz sprzedawca, natomiast w cyklu 3-letnim może zdobyć następujący zawód: piekarz, cukiernik, rzeźnik-wędliniarz, fryzjer, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, stolarz, cieśla, murarz, betoniarz – zbrojarz, elektryk, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, tapicer, posadzkarz, malarz. Istnieje też możliwość nauki w innych zawodach. Dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego oraz technikum istnieje też możliwość dalszej nauki w 2 – letniej Szkole Policealnej o systemie dziennym i zaocznym. Młodzi ludzie mają szansę wybrania kierunku kształcenia spośród następujących profesji: technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista (specjalność: doradztwo finansowe lub zarządzanie przedsiębiorstwem), technik handlowiec, technik prac biurowych oraz technik organizacji reklamy. Z ciekawą ofertą edukacyjną wystąpił Zespół Szkół w Czudcu, który zaproponował naukę w: 1. Liceum Ogólnokształcącym (3-letnie) z rozszerzonym programem nauczania z wybranych przedmiotów: języków obcych, języka polskiego, historii, biologii, chemii oraz matematyki, fizyki, informatyki, geografii. 2. Technikum (4-letnie), w którym absolwenci będą się przygotowywać do zawodów: technik budownictwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik kucharz oraz technik hotelarstwa (nowość). 3. Zasadniczej Szkole Zawodowej (2-letnia), która wykształci nowych kucharzy małej gastronomii, sprzedawców, posadzkarzy, malarzy – tapicerów. 4. Zasadniczej Szkole Zawodowej (3-letnia), po której będzie można znaleźć zatrudnienie w zawodach: technolog robót wykończeniowych, ślusarz, piekarz, murarz, mechanik samochodów osobowych. Szkoła oferuje również naukę w 3-letnim Technikum Uzupełniającym w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik budownictwa, a także naukę w 2-letniej Szkole Policealnej w zawodach: technik organizacji usług gastronomicznych i technik budownictwa. Podstawą zakwalifikowania kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych jest osiągnięcie określonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną progów punktowych stanowiących wynik, będący sumą punktów uzyskanych: na egzaminie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w gimnazjum (wynik z egzaminów gimnazjalnych), z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum: w Zespole Szkół w Strzyżowie i Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie obligatoryjnie z j. polskiego i matematyki oraz z dwóch przedmiotów wybranych do realizacji przez kandydata w klasie o określonym ukierunkowaniu, natomiast w Zespole Szkół w Czudcu z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych w zależności od typu szkoły, profilu i zawodu, a także innych osiągnięć kandydata wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Udogodnieniem dla uczniów, starających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, jest elektroniczny system naboru, dzięki któremu absolwent gimnazjum składa swoje podanie przez internet, a następnie w odpowiednim terminie zanosi do wybranej szkoły podanie w wersji papierowej wygenerowane z elektronicznego naboru. Później potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole i składa oryginalne świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Więcej szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji elektronicznej, ofert edukacyjnych oraz zasad naboru do szkół można znaleźć na stronach internetowych: www.lo-strzyzow.pl, www.zs-strzyzow.itl.pl oraz www.zs-czudec.itl.pl Dodatkową zachętą do wyboru szkół średnich na terenie powiatu strzyżowskiego jest pomoc oferowana przez samorząd powiatowy poprzez Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego młodzieży osiągającej wysokie wyniki w nauce. Obecnie jedna osoba ze środków Funduszu będzie mogła skorzystać trzykrotnie - jako absolwent gimnazjum w klasie pierwszej, jako uczeń szkoły średniej lub zawodowej i jako absolwent szkoły średniej. Aby uzyskać wsparcie z tego Funduszu, uczniowie klas trzecich gimnazjów muszą spełnić następujące warunki: ukończyć klasę III ze średnią ocen co najmniej 4,75, wybrać do dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół w Strzyżowie lub Zespół Szkół w Czudcu i w terminie do 31.07.2009 r. złożyć wniosek aplikacyjny dostępny w naszym serwisie w zakładce: bip /stypendia/ stypendia im. Przecławczyka. W roku szkolnym 2008/2009 ze stypendiów z powyższego Funduszu skorzystało łącznie 77 osób, w tym 37 absolwentów gimnazjów. Stypendium dla ubiegłorocznych absolwentów gimnazjów - aktualnych uczniów klas pierwszych wypłacane jest obecnie w kwocie 100 zł przez 10 miesięcy. [Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-05-19

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0