Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA POZYTYWNIE ZAOPINIOWAŁA PROPOZYCJĘ PODZIAŁU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁNIU BEZROBOCIU NA ROK 2009
Data publikacji: 2009-04-28
16 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, którą poprowadził Przewodniczący Pan Starosta Robert Godek. Uczestnikami posiedzenia byli członkowie Rady a także Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Czesław Furtek i Sekretarz Powiatu Pan Jacek Boho. Podczas posiedzenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie Pan Czesław Furtek złożył sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2008, przedstawił także propozycję podziału środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na rok 2009. Podczas posiedzenia zaopiniowano także pozytywnie wniosek Zespołu Szkół w Strzyżowie dotyczący wprowadzenia nowych kierunków kształcenia w roku szkolnym 2009/2010. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Pan Robert Godek, witając zebranych członków Rady. Następnie Pan Dyrektor Czesław Furtek złożył sprawozdanie z działalności Urzędu Pracy za rok 2008. Przedstawił realizację poszczególnych zadań kwotowo i procentowo - mianowicie wykorzystanie limitu środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2008 r. przy limicie 7 292 900 zł zamknięto kwotą 7 172 636 zł. Zadania zostały więc zrealizowane w 98,4%, co dało zatrudnienie 1 484 bezrobotnym. Pan Czesław Furtek zaakcentował realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów z Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 pod nazwą „Więcej szans w powiecie strzyżowskim” oraz program PO KL Poddziałanie 6.1.2 pod nazwą „Wykształcony pracownik – sprawny urząd”. Omówił także realizację projektów z Funduszu Pracy pod nazwą „Własny biznes” oraz programu „45/50 Plus”. Pan Dyrektor zaznaczył, że Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie znajduje się w czołówce rankingu otrzymanych punktów za oceniane projekty. Przedstawiona przez niego prezentacja dotyczyła m.in. skali bezrobocia w naszym powiecie na tle województwa i całego kraju. W powiecie strzyżowskim na koniec grudnia 2008 roku stopa bezrobocia była jedną z najwyższych w województwie i wynosiła 20,1 %, przy krajowej wynoszącej 9,5% i wojewódzkiej równej 13,1%. Dyrektor Urzędu Pracy dokonał także analizy stanu bezrobocia na koniec marca. Jeśli chodzi o zarejestrowanych bezrobotnych według podziału na gminy sytuacja przedstawia się następująco: 5406 ogółem, w tym z prawem do zasiłku 1126: Miasto Strzyżów – 645, w tym z prawem do zasiłku 116, Gmina Czudec – 1011, w tym z prawem do zasiłku 217, Gmina Frysztak – 1048, w tym z prawem do zasiłku 200, Gmina Niebylec – 877, w tym z prawem do zasiłku 201, Gmina Strzyżów – 1034, w tym z prawem do zasiłku 231, Gmina Wiśniowa – 791, w tym prawem do zasiłku 161. Powiatowa stopa bezrobocia na koniec lutego 2009 wynosiła 21,3%, wojewódzka – 14,5%, krajowa – 10,9%. W kolejnej części posiedzenia Pan Robert Godek zapoznał członków z wnioskiem Zespołu Szkół w Strzyżowie dotyczącym wprowadzenia nowych kierunków kształcenia w roku szkolnym 2009/2010: technika pojazdów samochodowych i operatora obrabiarek skrawających. Poddany pod głosowanie wniosek został pozytywnie zaopiniowany. Następnie Pan Dyrektor Furtek przedstawił propozycję podziału środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na rok 2009, co także zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Zatrudnienia. Kwota przyznanego limitu wynosi 4 525 900 zł, do czego dochodzą środki z projektu systemowego pod nazwą „Więcej szans w powiecie strzyżowskim” – kwota dofinansowania wynosić będzie 3 344 600 zł. Podczas Posiedzenia Rada Zatrudnienia jednogłośnie przyjęła regulamin w sprawie przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczania zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie. Podczas posiedzenia podjęto także decyzje dotyczące nienależnie pobranych świadczeń przez niektóre osoby bezrobotne z naszego terenu. [inf. wł. – oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-04-28

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0