Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: PROJEKTY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO WYBRANE DO DOFINANSOWANIA PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO!
Data publikacji: 2009-01-09
W dniu 30 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania 83 projekty złożone w pierwszym naborze wniosków w ramach Osi priorytetowej - II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1. Infrastruktura komunikacyjna, schemat B – Drogi powiatowe oraz schemat C – Drogi gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wśród wybranych projektów znalazły się dwa złożone przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie, tj.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok” oraz ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica wraz z przebudową mostów”. Projekty te zakładają przebudowę dwóch dróg powiatowych o łącznej długości ponad 8,6 km. W ciągu planowanych do przebudowy odcinków znajdują się 4 obiekty mostowe - w tym most na rzece Wisłok w Dobrzechowie oraz trzy mosty na potoku Gwoźnica. Połowę wkładu własnego na realizację powyższych zadań przekażą także: Gmina Strzyżów i Gmina Niebylec. Łączna wartość obydwu wybranych do dofinansowania projektów wynosi kilkanaście milionów zł. Inwestycje przyczynią się do poprawy stanu technicznego nawierzchni i przebudowy mostów na ważnych odcinkach regionalnego układu komunikacyjnego w miejscowościach: Dobrzechów, Wysoka Strzyżowska, Gwoźnica Górna i Gwoźnica Dolna. Realizacja wybranych do dofinansowania projektów pozwoli na zwiększenie drożności dróg, skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu. Długoterminowe korzyści wynikające z realizacji projektów obejmą m.in. zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych, w tym tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Droga nr 1927 R Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów stanowi połączenie między drogami wojewódzkimi 988 Babica – Strzyżów – Warzyce i drogą wojewódzką 991 Lutcza – Krosno, tym samym poprawie ulegnie system powiązań komunikacyjnych województwa. W projekcie dotyczącym tego ciągu drogowego Zarząd Powiatu przewidział także przebudowę mostu na rzece Wisłok w Dobrzechowie, którego długość wynosi 73 m., a koszt przebudowy szacuje się na kwotę kilku milionów zł. Ta inwestycja z kolei przywróci możliwość normalnej eksploatacji mostu w Dobrzechowie po katastrofie budowlanej z 2005 r. Zwiększona zostanie maksymalna masa pojazdów dopuszczona do ruchu na moście do 40 ton, przy obecnym zakazie przejazdu dla pojazdów powyżej 10 ton. Projekt dotyczący przebudowy drogi nr 1936 R wraz z przebudową mostów zakłada z kolei poprawę nawierzchni drogi na odcinku 4,3 km. Projekt obejmuje gruntowną modernizację ważnego subregionalnego szlaku komunikacyjnego w środkowo-zachodniej części województwa podkarpackiego (powiat strzyżowski). Odcinek drogi powiatowej nr 1936 R objęty projektem wraz z mostami na potoku Gwoźnica i jej dopływie znajduje się w miejscowościach Gwoźnica Dolna i Gwoźnica Górna. Bezpośrednie oddziaływanie projektu obejmować będzie jednak obszar 7 miejscowości (łączna powierzchnia 7 306 ha), zamieszkiwanych przez ponad 7,3 tys. osób. Liczbę mieszkańców korzystających z przebudowanego odcinka drogi szacuje się na ok. 4,3 tys. W konsekwencji przeprowadzenie przygotowywanej inwestycji spowoduje radykalne polepszenie sytuacji użytkowników opisywanej drogi, dla których znacznej poprawie ulegnie bezpieczeństwo oraz komfort podróży. Dotyczy to szczególnie mieszkańców obszarów, dla których droga nr 1936 stanowi główny ciąg komunikacyjny. „To bardzo ważna decyzja Zarządu Województwa Podkarpackiego, na którą czekaliśmy z wielką uwagą, ale i z nadzieją – mówi Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego przyznanym przez Zarząd Województwa możliwa będzie modernizacja jednych z najważniejszych ciągów drogowych w naszym powiecie. Co więcej – dzięki tym środkom całkowicie przebudujemy most na rzece Wisłok w Dobrzechowie – jeden z naszych największych obiektów mostowych i kilka mniejszych obiektów w Gwoźnicy. Ciesząc się z tej decyzji, mogę tylko podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie naszych projektów i Zarządowi Województwa za dostrzeżenie naszych potrzeb.” Zadania planowane są do realizacji w latach 2009 i 2010. [Inf. wł., oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-01-09

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0