Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: OTWORZYĆ WŁASNY BIZNES – KOLEJNA EDYCJA POMOCY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZE ŚRODKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Data publikacji: 2008-09-03
Na terenie powiatu strzyżowskiego powstały kolejne podmioty gospodarcze. Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, skorzystały z bezzwrotnych dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. W dniu 22 sierpnia br. Starosta Strzyżowski Robert Godek wręczył beneficjentom dokumenty przyznające środki na rozpoczęcie działalności. Było to możliwe dzięki temu, że Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie realizuje 2 projekty finansowane z Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie przez samorządy powiatowe zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w województwie. Dysponent Funduszu Pracy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie określa dla samorządu powiatu kwoty środków, jakie mogą być wydatkowane na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. Pierwszy z realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy projekt pn. „Własny biznes” skierowany jest do osób bezrobotnych z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców. Drugi projekt skierowany jest to bezrobotnych w wieku niemobilnym, czyli powyżej 45 roku życia. Zasadniczym celem obydwu projektów jest aktywizacja osób bezrobotnych poprzez szkolenia i przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działaniami tymi zostanie objętych łącznie 25 osób. Do dnia 22 sierpnia 2008 r. dokonano rekrutacji zgodnie z wymogami projektu, następnie wyłonione osoby zostały skierowane na szkolenie dotyczące prowadzenia własnej firmy. Kolejnym etapem jest przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby biorące udział w projekcie, będące mieszkańcami powiatu strzyżowskiego, otrzymają dotację w wysokości 13 500 zł. Jednocześnie warunkiem uznania dotacji za bezzwrotną jest utrzymanie nowopowstałej firmy na rynku pracy przez okres minimum roku. „Nie jest to pierwszy tego typu projekt, realizowany na terenie powiatu strzyżowskiego – mówi Elżbieta Bugaj – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie. Wiele osób korzysta z szansy i pomocy przy założeniu własnej działalności, coraz więcej programów wspierających jest dostępnych, coraz częściej spotyka się też postawy aktywne wśród osób bezrobotnych, szczególnie młodych. Niewątpliwie bowiem najpewniejszą receptą na brak pracy jest wyjście z domu i podjęcie inicjatywy poszukiwania zatrudnienia lub założenia własnej firmy.” [Inf. własna, oprac. i fot. Monika Zdunek]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2008-09-03

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0