Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: PREZENTACJA NOWOCZESNEJ OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Data publikacji: 2008-02-11
7 lutego br. w auli Zespołu Szkół w Strzyżowie odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano aktualną ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych w powiecie strzyżowskim. W spotkaniu adresowanym do dyrektorów i wychowawców klas trzecich gimnazjów udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, samorządu powiatowego ze Starostą i Wicestarostą na czele, Burmistrz Gminy Strzyżów oraz Wójtowie Gmin: Frysztak, Niebylec, Wiśniowa, Czudec, jak również reprezentanci rodziców i środowisk oświatowych. „Warto wybrać szkołę w naszym powiecie” – tak określić można motyw przewodni spotkania. Potwierdziły to nie tylko ciekawe wystąpienia Dyrektorów Zespołu Szkół w Strzyżowie i Zespołu Szkół w Czudcu, ale również obserwowane na żywo umiejętności kulinarne, kelnerskie, a nawet wokalne i instrumentalne uczniów obydwu szkół oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku. Celem spotkania było także przybliżenie i przedyskutowanie tematyki związanej z trudnym i ważnym okresem, jakim jest podejmowanie decyzji o wyborze dalszego kształcenia przez młodzież klas trzecich gimnazjów. Pan Andrzej Bajorski – Dyrektor Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przedstawił wystąpienie na temat. „Jakie szkoły powinni obecnie wybierać absolwenci gimnazjów?” Zwrócił uwagę, że wskaźniki dobrej sieci oświaty ponadgimnazjalnej powinny obejmować aspiracje edukacyjne młodzieży, strategię rozwoju regionu, wspomaganie likwidacji bezrobocia oraz wzrost jakości świadczonych usług. Na rynku pracy poszukiwani są obecnie specjaliści w zawodach budowlanych, drogowych i zawodach związanych bezpośrednio z budownictwem, których przygotowaniem zajmuje się obecnie 27 szkół, zespołów szkół i placówek w 21 powiatach całego województwa podkarpackiego, w tym technikum w Zespole Szkół w Czudcu. Popularne są także zawody gastronomiczne i pokrewne, generalnie zaś renesans zaczyna przeżywać kształcenie zawodowe. Pani Krystyna Barć-Dudek Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzyżowie w wystąpieniu na temat roli rodziców i wychowawcy klasy w procesie podejmowania decyzji przez ucznia o wyborze zawodu, podkreśliła konieczność prawidłowego, ścisłego kontaktu ucznia gimnazjum z wychowawcą klasy, którego działania powinny zmierzać do rozwijania zdolności i zainteresowań ucznia. Prowadzący spotkanie Pan Wicestarosta Jan Stodolak w swoim wystąpieniu wskazał na nowoczesną ofertę edukacyjną szkół prowadzonych przez samorząd powiatowy. Stanowią ją nie tylko ciekawe kierunki kształcenia, zmodernizowane obiekty Zespołu Szkół w Czudcu i Zespołu Szkół w Strzyżowie, możliwość uczestnictwa młodzieży w wielu różnych formach zajęć pozalekcyjnych, ale również wprowadzane od bieżącego roku szkolnego nowe formy pomocy dla absolwentów gimnazjów, którzy wybiorą szkoły powiatowe, jakimi są: możliwość uzyskania stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz dopłata do podręczników szkolnych. Następnie Pan Andrzej Kruczek Dyrektor Zespołu Szkół w Strzyżowie przedstawił aktualną ofertę edukacyjną Zespołu Szkół w Strzyżowie, która obejmuje:. - Liceum ogólnokształcące (3 – letnie) - Liceum profilowane (3 – letnie) - Uzupełniające liceum ogólnokształcące (2 – letnie) - Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 – letnie) - Technikum (4 – letnie) - Uzupełniające technikum (3 – letnie) - Szkoła policealna (2 – letnia) - Zasadnicza szkoła zawodowa (2 – letnia, 3 – letnia), Możliwość rozwijania zainteresowań uczniów w tej szkole gwarantują obiekty sportowe w postaci: sali gimnastycznej, kortu tenisowego, boiska sportowego, obiektu lekkoatletycznego, strzelnicy oraz siłowni. Zajęcia sportowe prowadzone są również na krytej pływalni, stoku narciarskim i lodowisku w Strzyżowie. Pracownie przedmiotowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W szkole działa 36 różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych: kółka przedmiotowe, zajęcia artystyczne o profilu literackim, muzycznym, plastycznym, zajęcia sportowe, szkolne koło Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, szkolne koło wolontariatu, klub honorowych dawców krwi. Ciekawą inicjatywą nauczycieli i uczniów są także projekty międzynarodowe, które pozwolą młodzieży m.in. na wyjazd do różnych krajów Unii Europejskiej. Pan Zbigniew Hołówko - dyrektor Zespołu Szkół w Czudcu miał ułatwione zadanie w prezentacji swojej szkoły, gdyż od początku spotkania pięknie prezentowali się jej uczniowie z klas gastronomicznych i budowlanych. Zespół Szkół w Czudcu oferuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: językami obcymi, biologią, chemią, matematyką, informatyką, przysposobieniem obronnym,; Technikum Budowlanym; Technikum Żywienia; Technikum Hotelarstwa; Zasadniczej Szkole Zawodowej. W ofercie znajduje się także trzyletnie Technikum Uzupełniające oraz dwuletnia Szkoła Policealna. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone, specjalistyczne pracownie przedmiotowe i zawodowe. W dyskusji głos zabrali przedstawiciele samorządów gminnych, zwracając uwagę na rozwój zaplecza sportowego i rekreacyjno – kulturalnego poszczególnych miejscowości, a także dyrektorzy i wychowawcy gimnazjów, którzy mówili m.in. o potrzebie integracji środowisk oświatowych powiatu. Podsumowując spotkanie Starosta Strzyżowski Robert Godek zadeklarował stałą chęć współpracy z całym środowiskiem oświatowym, w tym ze szkołami gimnazjalnymi w tworzeniu adekwatnej do potrzeb, wypełniającej aspiracje młodzieży sieci szkól ponadgimnazjalnych. Spotkanie zakończono degustacją potraw przygotowanych przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Czudcu i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku. [Inf. wł. opr. Aneta Strzępek]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2008-02-11

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0