Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Drukuj

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH

 • Rejestr uchwał Zarządu Powiatu
 • Rejestr uchwał Rady Powiatu,
 • Rejestr wniosków komisji stałych Rady Powiatu,
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr zarządzeń Starosty Strzyżowskiego,
 • Rejestr umów,
 • Rejestr umów zlecenia,
 • Rejestr upoważnień,
 • Rejestr pełnomocnictw,
 • Rejestr porozumień,
 • Ewidencja uczniowskich klubów sportowych,
 • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • Wykaz stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Strzyżowskiego,
 • Archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzyżowie,
 • Rejestr zamówień z wolnej ręki,
 • Rejestry kancelaryjne – książki kancelaryjne,
 • Rejestr pracowników zatrudnionych w Starostwie – ewidencja osobowa pracowników,
 • Ewidencja czasu pracy pracowników,
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych: w celach służbowych, w celach prywatnych,
 • Ewidencja delegacji służbowych,
 • Ewidencja udostępniania akt z archiwum zakładowego,
 • Wykaz spisów zdawczo – odbiorczych wydziałów przekazujących akta do archiwum zakładowego,
 • Ewidencja pieczęci służbowych i stempli.

Miejsce prowadzenia rejestru:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

pokój 301, 304, 309.

tel. 276-50-00 wew. 20, 21,22.

e-mail: organizacja@strzyzow.un.pl

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dla innych podmiotów jedynie dane statystyczne.

Opracował; Wydział  Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Udostępnił: Celina Bałchan

 

 

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki   Nieruchomościami – Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

 

 

 1. Rejestr ewidencji gruntów i budynków dla całego Powiatu,
 2. Rejestr cen i wartości nieruchomości dla całego Powiatu,
 3. Rejestr użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa z terenu Powiatu,
 4. Rejestr zarządców trwałych nad nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu,

 

Sporządził: Wydział Geodezji i Gospodarki   Nieruchomościami

Udostępnił: Andrzej Twardowski

 

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa

 

 1. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę.
 2. Rejestr pozwoleń na budowę dla gminy Czudec.
 3. Rejestr pozwoleń na budowę dla gminy Frysztak.
 4. Rejestr pozwoleń na budowę dla gminy Niebylec.
 5. Rejestr pozwoleń na budowę dla gminy Strzyżów.
 6. Rejestr pozwoleń na budowę dla gminy Wiśniowa.

 

 

Sporządził: Wydział Architektury i Budownictwa

Udostępnił: Krystyna Homka

 

 

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

 

- wykaz aptek z terenu powiatu strzyżowskiego,

- wykaz publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,

- ewidencja szkół i placówek niepublicznych,

- rejestr zmian na podmiotowej stronie BIP

 

 

Sporządził: Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Udostępnił: Monika Zdunek

 

 

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Rejestr wydawanych decyzji dotyczących:

 

- pozwoleń wodnoprawnych,

- pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania i transportu odpadów, zatwierdzania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska,

- pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

- koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża oraz na eksploatację kopaliny,

- zatwierdzenia projektu prac geologicznych,

- zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na gruncie będącym własnością gmin,

- dopuszczenia rozpłodnika do rozrodu naturalnego.

 

Ponadto wydawane są postanowienia dotyczące:

- opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,

- uzgodnień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Sporządził: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Udostępnił: Małgorzata Kąkol