Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Drukuj

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH

 • Rejestr uchwał Zarządu Powiatu
 • Rejestr uchwał Rady Powiatu,
 • Rejestr wniosków komisji stałych Rady Powiatu,
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr zarządzeń Starosty Strzyżowskiego,
 • Rejestr umów,
 • Rejestr umów zlecenia,
 • Rejestr upoważnień,
 • Rejestr pełnomocnictw,
 • Rejestr porozumień,
 • Ewidencja uczniowskich klubów sportowych,
 • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • Wykaz stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Strzyżowskiego,
 • Archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzyżowie,
 • Rejestr zamówień z wolnej ręki,
 • Rejestry kancelaryjne ? książki kancelaryjne,
 • Rejestr pracowników zatrudnionych w Starostwie ? ewidencja osobowa pracowników,
 • Ewidencja czasu pracy pracowników,
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych: w celach służbowych, w celach prywatnych,
 • Ewidencja delegacji służbowych,
 • Ewidencja udostępniania akt z archiwum zakładowego,
 • Wykaz spisów zdawczo ? odbiorczych wydziałów przekazujących akta do archiwum zakładowego,
 • Ewidencja pieczęci służbowych i stempli.

Miejsce prowadzenia rejestru:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

pokój 301, 304, 309.

tel. 276-50-00 wew. 20, 21,22.

e-mail: organizacja@strzyzow.un.pl

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dla innych podmiotów jedynie dane statystyczne.

Opracował; Wydział  Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Udostępnił: Celina Bałchan

 

 

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki   Nieruchomościami - Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

 

 

 1. Rejestr ewidencji gruntów i budynków dla całego Powiatu,
 2. Rejestr cen i wartości nieruchomości dla całego Powiatu,
 3. Rejestr użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa z terenu Powiatu,
 4. Rejestr zarządców trwałych nad nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu,

 

Sporządził: Wydział Geodezji i Gospodarki   Nieruchomościami

Udostępnił: Andrzej Twardowski

 

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa

 

 1. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę.
 2. Rejestr pozwoleń na budowę dla gminy Czudec.
 3. Rejestr pozwoleń na budowę dla gminy Frysztak.
 4. Rejestr pozwoleń na budowę dla gminy Niebylec.
 5. Rejestr pozwoleń na budowę dla gminy Strzyżów.
 6. Rejestr pozwoleń na budowę dla gminy Wiśniowa.

 

 

Sporządził: Wydział Architektury i Budownictwa

Udostępnił: Krystyna Homka

 

 

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Edukacji iSpraw Społecznych 

 

- wykaz aptek z terenu powiatu strzyżowskiego,

- ewidencja szkół i placówek niepublicznych,

- rejestr instytucji kultury.


 

 

Sporządził: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Udostępnił: Maria Koś

 

 

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 
 
-    rejestr decyzji zatwierdzających statuty spółek wodnych,
-    rejestr zawierający informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz o terenach na których występują te ruchy (upubliczniony na stronie BIP),
-    rejestr danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (upubliczniony na stronie BIP)
-    rejestr decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska,
-    rejestr pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów,
-    rejestr pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
-    rejestr zgłoszeń instalacji niewymagających pozwoleń na emisję, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
-    rejestr zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na gruntach gmin, oraz drzew usuwanych w związku z zagrożeniem dla ruchu kolejowego,
-    rejestr kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
-    rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
-    rejestr decyzji zatwierdzających projekt robót geologicznych,
-    rejestr decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne,
-    rejestr koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
-    rejestr postanowień dotyczących uzgodnienia projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
-    rejestr zaświadczeń dotyczących objęcia działek uproszczonymi planami urządzenia lasów,
 
 
 
Sporządził: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Udostępnił: Elżbieta Wiśniowska - Midura