Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj

WPROWADZENIE

    1 stycznia 1999 r. rozpoczął funkcjonowanie po raz trzeci w historii Powiat Strzyżowski. Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ustanowiła Powiat jako strukturę samorządową; jego organami są Rada i Zarząd Powiatu, wykonujące zadania wg swoich kompetencji na terenie powiatu dla społeczności, która z mocy prawa stanowi wspólnotę samorządową powiatu.
     Kompetencje powiatu nie mówią wprost o konieczności uchwalenia Strategii rozwoju, jednak współcześnie dokument ten stanowi standardowy i niezbędny element planowania rozwoju każdego samorządu. Blisko 25 letnia przerwa w funkcjonowaniu Powiatu Strzyżowskiego powoduje potrzebę zbilansowania obecnej pozycji i opisania podstawowych tendencji społecznych gospodarczych i innych występujących na tym terenie. Rozpoznanie podstawowych wyzwań stojących przed wspólnotą powiatową, rzetelne przedstawienie jej dokonań i obecnego stanu rozwoju stanowi ważne zadanie dla samorządowych władz powiatu pierwszej kadencji.
       Te właśnie motywy stanowiły podstawę podjęcia już w 1999 roku prac nad Strategią rozwoju powiatu strzyżowskiego. Prace te rozpoczęły przeprowadzone przez pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie warsztaty strategiczne z udziałem reprezentantów różnorodnych środowisk społecznych z terenu powiatu, podczas których wypracowano podstawowe założenia wizji rozwoju powiatu, pola strategiczne rozwoju, sformułowano priorytety, cele i kierunki działań, a także przeprowadzono analizę SWOT, wskazując m.in. mocne i słabe strony powiatu. Dla kompletności Strategii niezbędne stało się przygotowanie odpowiedniej jakości i ilości danych statystycznych, będących podstawowym źródłem informacji o obecnej sytuacji i poziomie rozwoju powiatu, a także tworzących poziom odniesienia do wcześniejszych okresów historycznych, a przede wszystkim wskazujących aktualną pozycję powiatu w województwie podkarpackim, w niektórych przypadkach także w odniesieniu do przeciętnego poziomu ogólnopolskiego. Zadanie to zostało spełnione przede wszystkim dzięki opracowaniu Urzędu Statystycznego w Rzeszowie pt. Powiat Strzyżowski w liczbach, które ukazało się w lutym 2001 r. Ostateczna redakcja całości dokumentu Strategii, przygotowanie tekstu, części graficznych, zebranie całości materiału stanowi wkład Starostwa Powiatowego.
      Podstawowym założeniem konstrukcyjnym dokumentu, jakim jest Strategai Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2002 – 2010 jest połączenie warstwy opisu, na którą składają się: opis sytuacji społecznej, gospodarczej, stanu zasobów i walorów naturalnych, istniejącej infrastruktury z wyznaczeniem priorytetów, celów strategicznych i kierunków działań, które tworzą wizję rozwoju powiatu w pierwszej dekadzie XXI w. W warstwie opisu starano się - tam, gdzie było to możliwe - zawrzeć odniesienia do poprzednich okresów funkcjonowania powiatu, wyznaczając w ten sposób dynamiczną perspektywę historyczną, a także umieścić poszczególne parametry opisu we współczesnym kontekście przestrzennym, umiejscawiając je na strategicznej mapie województwa podkarpackiego. Przyjęty horyzont czasowy 2002 – 2010 stwarza realne szanse na realizację wyznaczonych celów strategicznych i kierunków działań, łączy się też z zamknięciem kolejnego okresu kadencji władz samorządowych.
      W swoich podstawowych rozwiązaniach Strategia rozwoju powiatu strzyżowskiego nawiązuje do rozwiązań przyjętych w Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000 – 2006, gdyż uznano za niezbędne tworzenie jednolitego modelu rozwoju regionalnego, którego koordynatorem, zgodnie z modelem ustrojowym przyjętym od 1999 r. jest samorząd wojewódzki. Dzięki temu starano się zachować zasadę spójności z dokumentami wyznaczającymi rozwój województwa, a poprzez nie także z ogólnokrajowymi planami rozwoju, przede wszystkim z opracowaną w Ministerstwie Gospodarki w 1999 r. Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego na lata 2000 – 2006.
       Przyjęta wizja rozwoju powiatu nie jest całością zamkniętą i spetryfikowaną. Wręcz odwrotnie: Strategia rozwoju dla spełnienia założonych celów musi być dokumentem otwartym, elastycznym, który powinien być dostosowywane do konkretnych, aktualnych uwarunkowań. Tak więc założone poszczególne elementy wizji rozwoju, cele strategiczne i kierunki działań mogą ulegać modyfikacji wraz ze zmieniającymi się wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami.
       Obecna pozycja konkurencyjna powiatu strzyżowskiego, realizacja przyjętych zadań rozwojowych powoduje niezbędność pozyskania środków zewnętrznych, czy to z poziomu wojewódzkiego, krajowego czy też środków zagranicznych. Środki te powinny posłużyć rozwojowi infrastruktury, realizacji progresywnych programów gospodarczych, zniwelowaniu negatywnych tendencji społecznych i innym celom rozwojowym na terenie powiatu. Dla ich pozyskania niezbędne jest zdefiniowanie potrzeb i przygotowanie przemyślanego planu rozwoju, który sprawi, że będą one efektywnie wykorzystane. Niniejsza Strategia rozwoju stanowi wypełnienie tak postawionego zadania, określając poszczególne elementy planu rozwoju powiatu.
       Przedstawiany dokument ma konstrukcję trójdzielną – w cz. I i II dokonano opisu zasobów naturalnych, potencjału społecznego i gospodarczego, stanu środowiska naturalnego w powiecie. Części III – V zawierają bilans strategiczny i wyznaczają drogi rozwoju powiatu w zakreślonym horyzoncie czasowym, w cz. VI i VII omówiono mechanizmy finansowe i proces monitorowania realizacji Strategii rozwoju.
        Zarząd i Rada Powiatu w Strzyżowie wyrażają przekonanie, że dokument, jakim jest Strategia Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego stanowić będzie rzeczywisty plan rozwoju powiatu a przez to przyczyni się do ograniczenia problemów społecznych, rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia mieszkańców.

Strzyżów, 27.02.2002 r.                                        Zarząd i Rada Powiatu w Strzyżowie

Szanowni Państwo. Ze względu na dużą objętość plików z mapami i niektórymi wykresami w załącznikach znajduje się materiał tekstowy. Całość "Strategii Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2002-2010" można nabyć w wydaniu książkowym w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych w Starosstwie Powiatowym, ul. Przecławczyka 15, II piętro, p. 307. Istnieje również możliwość nagrania całego materiału na płytę CD.

Liczba odwiedzin kategorii: 6269

Załączniki

  • Ilość pobrań: 18

  • Ilość pobrań: 26

  • Ilość pobrań: 4

  • Ilość pobrań: 37

  • Ilość pobrań: 11

  • Ilość pobrań: 4

  • Ilość pobrań: 5

  • Ilość pobrań: 8

  • Ilość pobrań: 11

  • Ilość pobrań: 7