Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Zapraszamy do składania wniosków do nowego programu stypendialnego dla uczniów uzdolnionych
Data publikacji: 2009-11-17
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków w ramach projektu pn. ”Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010”. Partnerem projektu jest Starostwo Powiatowe w Strzyżowie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych kształcący się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i Województwa Podkarpackiego. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać Dyrektorzy szkół średnich i gimnazjalnych w dniach od 16 do 26 listopada 2009 r. w godz. 10.00-14.00 w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie, przy ulicy Przecławczyka 15, pokój 313. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest spełnienie sześciu kryteriów obowiązkowych: - stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego, - uczęszczanie do szkoły znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego, - średnia ocen na zakończenie roku szkolnego 2008/2009 ze wszystkich przedmiotów - co najmniej 4,00, - średnia ocen obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2008/2009 z trzech dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych - co najmniej 5,00, - dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium nie przekraczający 1008,00 zł zaś w przypadku rodziny z osobą niepełnosprawną 1166,00 zł, - opracowany i zatwierdzony przez opiekuna dydaktycznego stypendysty Indywidualny Program Rozwoju (IPR). Ponadto stypendysta musi spełnić przynajmniej jedno z n/w. kryteriów dodatkowych: - co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 38 punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych), - szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych (wyniki konkursów, turniejów i olimpiad, w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i technicznych, szczebla co najmniej wojewódzkiego w przypadku konkursów oraz stopnia co najmniej drugiego w przypadku olimpiad i turniejów w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium), - inne osiągnięcia edukacyjne ucznia, w tym m.in. nagrody, wyróżnienia, uczestnictwo w konkursach, olimpiadach i turniejach, certyfikaty, itp. Wniosek o przyznanie stypendium przygotowuje opiekun dydaktyczny stypendysty w porozumieniu z Dyrektorem szkoły oraz we współpracy z uczniem. Istotnym elementem zgłoszenia jest Indywidualny Plan Rozwoju ucznia, określający cele i założenia, jakie postawi sobie uczeń w zakresie edukacji i rozwoju zainteresowań naukowych. Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy w kwocie 330,00 zł brutto (miesięcznie). W tym okresie uczeń wspierany jest przez swojego opiekuna dydaktycznego, który monitoruje jego osiągnięcia edukacyjne i pomaga w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne wskazane w IPR. Gratyfikacje finansowe mogą także otrzymać opiekunowie uczniów. Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku i załącznikami znajdują się na stronach internetowych: www.wrota.podkarpackie.pl oraz www.si.podkarpackie.pl - zakładka Edukacja / Stypendia / Podziałanie 9.1.3.PO KL / Rok szkolny 2009/2010 / Dokumenty do pobrania. [Na podstawie stron: www.wrota.podkarpackie.pl oraz www.si.podkarpackie.pl – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-17

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0