Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: XXXVI sesja Rady Powiatu w Strzyżowie
Data publikacji: 2009-10-06
28 września br. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu w Strzyżowie. W I części sesji dokonano wręczenia dyplomów stypendystom Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. J. Przecławczyka – Dąbrowskiego. W drugiej części obrad Rada zapoznała się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2009 r. oraz informacją o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2009/2010. Radni podjęli też szereg uchwał, w tym w sprawie zmian budżetu Powiatu Strzyżowskiego na 2009 rok. XXXVI sesję rozpoczął i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Banaś. W pierwszej części sesji przyznano tegoroczne stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. J. Przecławczyka – Dąbrowskiego. Stypendyści otrzymali okazjonalne dyplomy z rąk: Pana Marka Banasia – Przewodniczącego Rady Powiatu w Strzyżowie, Pana Roberta Godka – Starosty Strzyżowskiego oraz Pana Jana Stodolaka – Wicestarosty Strzyżowskiego (Więcej informacji na ten temat w artykule „Wręczono stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. J. Przecławczyka – Dąbrowskiego”). W dalszej części obrad Rada Powiatu w Strzyżowie zapoznała się z informacjami na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski mówili m.in. o: liczbie oddziałów szkolnych, kadrze nauczycielskiej, wynikach egzaminów maturalnych, gimnazjalnych i sprawdzianów po klasie VI, a także o zakupionym sprzęcie i planowanych bądź realizowanych remontach przeprowadzonych w placówkach. Radni otrzymali też sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2009. Podczas XXXVI sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach: a) zmian budżetu Powiatu Strzyżowskiego na 2009 rok, b) zmiany uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie Nr XXXIV/233/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Zarząd Powiatu w Strzyżowie może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2009, c) zobowiązania Powiatu Strzyżowskiego do zabezpieczenia w budżecie na rok 2010 środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z Gminą Czudec w realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów” w ramach „Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2008-2011”, e) zmiany uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie Nr XXXV/242/09 z dnia 9 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Strzyżowskiego na lata 2008-2012, f) zmiany Uchwały Nr XXVIII/169/2005 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wykazu jednostek budżetowych, w których zostanie utworzony rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł tych dochodów i określenia ich przeznaczenia, g) zmiany Uchwały Nr XXXIV/238/2009 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia z 17 czerwca 2009 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Powiat Strzyżowski w 2009 r., h) zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie, i) zmiany uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie nr XII/92/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowania na parkingu strzeżonym, j) przyjęcia stanowiska dotyczącego braku zapłaty przez NFZ za część wykonanych świadczeń zdrowotnych w 2008 i 2009 roku (tzw. „nadwykonań”) w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie, k) obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, m) przystąpienia do stowarzyszenia „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie”, n) utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzyżowie, o) zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, p) przyjęcia stanowiska o sprzeciwie wobec zamiaru likwidacji lub obniżenia rangi Sądu Rejonowego w Strzyżowie, r) przyjęcia stanowiska dotyczącego planów likwidacji lub ograniczenia Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie, s) zawarcia porozumienia z Gminą w sprawie wykonywania przez jednostkę organizacyjną Gminy Strzyżów – Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Strzyżów im. Juliana Przybosia – zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej. Na zakończenie obrad XXXVI sesji Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu, po czym Przewodniczący Pan Marek Banaś zamknął obrady XXXVI sesji. [Inf. wł. - A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-10-06

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0