Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Starostwo Powiatowe w Strzyżowie rozpoczyna przygotowania do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001
Data publikacji: 2009-09-24
W lipcu 2009 r. Powiat Strzyżowski rozpoczął wdrażanie projektu: ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej, współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 5 Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt wdrażany jest we współpracy ze stowarzyszeniem Euroregion Karpacki, a jego celem jest wprowadzenie normowanych certyfikatem ISO standardów zarządzania w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie. Program realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Budżet całego projektu wynosi 2 353 631,97 zł. Powiat Strzyżowski, jako jeden z grupy samorządów objętych projektem wniósł do projektu tzw. wkład własny w wysokości 1362,69 zł. Projekt ISO w administracji samorządowej Polski Wschodniej jest realizowany przez Stowarzyszenie Euroregion Niemen w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug oraz Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska. Projekt dotyczący Powiatu Strzyżowskiego wszedł w życie na podstawie umowy zawartej 8 lipca 2009 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska a Powiatem Strzyżowskim. Celem projektu jest usprawnienie zarządzania w administracji samorządowej z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Realizacja projektu obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz certyfikację systemu. System zarządzania jakością ISO jest to obecnie najpopularniejsze na świecie narzędzie, służące zapewnieniu organizacjom skuteczności i zdolności do sprostania konkurencji. Wybrane metody szkoleń i doradztwa gwarantują nabycie umiejętności, wsparcie i rozwój kompetencji mających wpływ na usprawnienie wykonywanych zadań urzędu pod względem merytorycznym i organizacyjnym. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 44 jednostki samorządu terytorialnego szczebla lokalnego i regionalnego, w tym 12 jednostek z województwa podkarpackiego. [Inf. i zdjęcie W. Haligowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-09-24

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0