Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: POWIAT STRZYŻOWSKI PRZYSTĄPIŁ DO REALIZACJI PROGRAMU CELOWEGO PFRON „WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI”
Data publikacji: 2009-06-25
Do 8. i 15. lipca można składać wnioski do programu celowego PFRON „Wyrównywanie Różnic Między Regionami II”. Głównym celem programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących regiony słabo rozwinięte w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W szerszym ujęciu program ma zapobiegać marginalizacji niektórych obszarów, sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu, aktywizacji zawodowej i integracji z Unią Europejską. Program realizowany będzie do 31 grudnia 2009 r. Program obejmuje następujące obszary: Obszar A - Wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Z pomocy w ramach tego obszaru mogą korzystać podmioty, które utworzyły i prowadzą obiekty służące rehabilitacji, tj: fundacje i stowarzyszenia posiadające statutowy zapis o działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej. Obszar B: Likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Beneficjentami w ramach tego obszaru będą podmioty, które utworzyły i prowadzą zakłady opieki zdrowotnej lub placówki edukacyjne. Obszar D: Likwidacja barier transportowych. O środki z PFRON w tym obszarze mogą się ubiegać fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, a także gminy i powiaty. Obszar E Dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Obszar F: Utworzenie warsztatów terapii zajęciowej.Beneficjentami pomocy w tym obszarze będą jednostki samorządu terytorialnego oraz fundacje i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie na działania dotyczące osób niepełnosprawnych (obszar A, B i D) można składać do 8 lipca 2009 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie. Natomiast wnioski na realizację działań w ramach obszaru E można składać w każdym czasie. Wysokość dofinansowania oraz intensywność pomocy w poszczególnych obszarach i powiatach określone zostały w uchwale Zarządu PFRON. W programie mogą wziąć udział podmioty, które nie posiadają: wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON, wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Program Wyrównywania Różnic między Regionami PFRON realizowany był na terenie naszego powiatu już w latach poprzednich. Począwszy od roku 2003 w obszarze C (wyposażenie nowych stanowisk pracy) realizowanym ze środków PFRON utworzono w tym okresie łącznie 153 nowych stanowisk pracy, a ogółem z programu w tych latach skorzystały 44 zakłady pracy. Łączna kwota wydatkowana na realizacje projektów w tym obszarze wyniosła 2 968 505,72 zł. Natomiast w obszarze D (likwidacja barier transportowych) ze środków PFRON w przeciągu lat 2003-2006 zakupiono 4 samochody a łączna kwota wydatkowana na realizację projektów z naszego terenu w obszarze D wyniosła 483 345,00 zł. Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl [oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-06-25

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0