Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: XXVIII SESJA RADY POWIATU
Data publikacji: 2009-01-22
14 stycznia br. w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu. Głównym tematem obrad była ocena stanu bezpieczeństwa w Powiecie Strzyżowskim w 2008 roku. Radni podjęli także tematy związane ze zaktualizowaniem zapisów w Strategii Powiatu Strzyżowskiego na lata 2002 -2010. XXVIII Sesję Rady Powiatu otworzył i poprowadził przewodniczący Rady – Pan Marek Banaś, który rozpoczął obrady od przyjęcia protokołu z dwóch poprzednich Sesji Rady Powiatu. Następnie Komisja Rewizyjna dokonała sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w 2008 roku, po czym przyjęto sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008. Spośród zaproszonych gości jako pierwszy informację przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – Pan brygadier Bogusław Broda, który mówił o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach na terenie powiatu strzyżowskiego w 2008 roku. Następnie Komendant Powiatowy Policji – Pan nadkomisarz Witold Wójcik przedstawił informację o działalności Policji w roku 2008 oraz o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Pan Komendant poinformował, iż największe zagrożenie w 2008 r. w ruchu drogowym występowało na terenie gminy Czudec, zaś najmniejsze na terenie gminy Wiśniowa, a ogólna liczba przestępstw w roku 2008 na terenie Powiatu Strzyżowskiego wzrosła w stosunku do roku ubiegłego. Pan Komendant podkreślił wysokie wyniki strzyżowskiej Policji w zakresie wykrywalności przestępstw na tym terenie. Na koniec swego wystąpienia Pan Komendant podziękował władzom gmin i powiatu za pomoc w bieżącym funkcjonowaniu Komendy Powiatowej Policji w 2008 r. Następnie sprawozdanie o stanie sanitarnym Powiatu Strzyżowskiego za rok 2008 przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pan dr Bolesław Rudnicki, który wyraził zadowolenie ze współdziałania z samorządami w ramach akcji „Przyjazne Środowisko”, podziękował także za sprawną współpracę w roku 2008, tym samym wyraził chęć do współpracy w kolejnym roku. W kolejnym wystąpieniu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzyżowie – Pan dr wet. Wiesław Ziobro przedstawił informację z realizacji zadań Inspektoratu w ubiegłym roku. Następnie sprawozdanie z działalności przedstawił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie – Pan Grzegorz Witek, który poinformował o liczbie przeprowadzonych kontroli w obiektach budowlanych (87), liczbie budynków przekazanych do użytkowania w 2008 roku (224), a także liczbie nakazów rozbiórek (7). Podczas sesji Rada Powiatu rozpatrzyła i podjęła 3 uchwały w sprawie: - zatwierdzenia planów pracy komisji stałych, - zmiany uchwały Nr XVI/122/08 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu w powiatowych jednostkach, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych, - w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2002-2010. Następnie Pan Starosta dokonał sprawozdania z pracy zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie, po czym Przewodniczący Rady zamknął XXVIII sesję Rady Powiatu. [inf. wł. – oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-01-22

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0