Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: XXVII SESJA RADY POWIATU
Data publikacji: 2009-01-12
30 grudnia br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Strzyżowie odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu, której głównym tematem było uchwalenie budżetu na rok 2009. Radni podjęli tematy związane z zaopiniowaniem zmian w budżecie po uprzednim przedstawieniu projektu budżetu na rok 2009 przez Starostę Strzyżowskiego – Pana Roberta Godka, a także tematy związane z utrzymaniem dróg powiatowych. XXVII sesję rozpoczął i poprowadził przewodniczący Rady Powiatu w Strzyżowie Pan Marek Banaś. Na początku obrad Pan Starosta przedstawił projekt budżetu Powiatu Strzyżowskiego na 2009 rok wraz z autopoprawkami Zarządu Powiatu, przy czym stwierdził, iż przedstawiony budżet pozwoli na harmonijną realizację wszystkich zadań Powiatu oraz zaplanowanych inwestycji. Następnie odczytano uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu budżetu Powiatu Strzyżowskiego na 2009 r., której sentencją było pozytywne zaopiniowanie przedłożonego przez Zarząd projektu budżetu. W dalszej części sesji Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu przedstawili opinie poszczególnych Komisji, co do przedłożonego projektu uchwały budżetowej. Z kolei w imieniu Zarządu Powiatu Pan Starosta przedstawił stanowisko Zarządu Powiatu, w którym uwzględniono wnioski do budżetu zgłaszane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i komisje stałe Rady Powiatu. W dalszej części dyskutowano nad projektem budżetu i wniesionymi autopoprawkami Zarządu Powiatu. Radni podziękowali Zarządowi Powiatu za uwzględnienie wniosków Komisji w przyszłorocznym budżecie a Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Banaś podkreślił, że w realizacji przyszłego budżetu powiatu najważniejsze zadania, to dobre wykorzystanie przyznanych środków, pierwszoplanowe cele dotyczyć zaś będą dróg powiatowych, szkół i SP ZOZ w Strzyżowie, w związku z proponowanymi przez ustawodawcę zmianami w systemie ochrony zdrowia. Podczas sesji Rada Powiatu podjęła 5 uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Powiatu w Strzyżowie na 2009 rok, 2) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, 3) wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008, 4) wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych, 5) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez powiat Strzyżowski w 2008 r., W dalszej części obrad radni podjęli tematy związane z utrzymaniem dróg powiatowych. Następnie wysłuchano sprawozdań z rocznej działalności Komisji Stałych Rady Powiatu w Strzyżowie, po czym Pan Starosta dokonał sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał rady Powiatu w Strzyżowie. W trakcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Pan Starosta odczytał decyzję Zarządu Województwa Podkarpackiego o wyborze projektów drogowych do dofinansowania, w której znalazły się dwa projekty drogowe Powiatu Strzyżowskiego. [inf.wł. – oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-01-12

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0