Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „POWIAT STRZYŻOWSKI - NASZA MAŁA OJCZYZNA”
Data publikacji: 2009-05-21
Starostwo Powiatowe z okazji 10 – lecia Powiatu Strzyżowskiego zaprasza amatorów i profesjonalistów do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Powiat Strzyżowski – Nasza Mała Ojczyzna”. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy o tradycjach, kulturze, dziedzictwie kulturowym i życiu społecznym Powiatu Strzyżowskiego, a także promocja naszego pięknego terenu. Ostateczny termin składania zdjęć mija 15 maja 2010 roku. Każdy autor zdjęć może wziąć udział w następujących dziedzinach tematycznych konkursu: 1. Natura – zdjęcia ukazujące piękno przyrody z terenu powiatu strzyżowskiego ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatów przyrody, parku krajobrazowego oraz obszarów chronionego krajobrazu, 2. Kultura – zdjęcia ukazujące dziedzictwo kultury materialnej na obszarze powiatu strzyżowskiego, czyli obiekty zabytkowe: kościoły, pałace, dwory, kapliczki, cerkwie, synagogi, jak również obrazy, tradycyjne produkty regionalne itp., 3. Społeczeństwo – zdjęcia ukazujące mieszkańców terenu powiatu podczas wykonywania różnego rodzaju prac, a także zdjęcia pokazujące zajęcia i elementy życia społecznego, czyli obrzędy, zwyczaje, jarmarki, imprezy masowe, 4. Gospodarka, rolnictwo i działalność samorządowa – zdjęcia ukazujące działalność podmiotów gospodarczych na terenie powiatu strzyżowskiego w dziedzinie przemysłu, handlu, usług, rolnictwa itp. Zdjęcia oceniane będą w czterech kategoriach: 1. Fotografia profesjonalna – w tej kategorii uczestniczyć mogą artyści – fotograficy oraz osoby legitymujące się uprawnieniami zawodowymi do wykonywania fotografii profesjonalnej, 2. Fotografia amatorska – w tej kategorii uczestniczyć mogą osoby dorosłe, które nie mają uprawnień zawodowych do wykonywania fotografii profesjonalnej, 3. Fotografia szkolna (szkoły ponadgimnazjalne) – w tej kategorii uczestniczyć mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 4. Fotografia szkolna (gimnazja i szkoły podstawowe) – w tej kategorii uczestniczyć mogą uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub przekazanie osobiście do Starostwa Powiatowego w Strzyżowie przy ulicy Przecławczyka 15, pokój nr 313 do dnia 15 maja 2010 roku cyklu zdjęć w formie cyfrowej oraz 3 zdjęć w formie papierowej w formacie A4. W razie pytań lub wątpliwości szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Strzyżowie – tel. (017) 2765000 w 30 lub 38 oraz e-mail: promocja@strzyzow.un.pl. Pod tekstem zamieszczamy regulamin przedmiotowego konkursu oraz formularz zgłoszenia. [Inf. – A. Zielińska] REGULAMIN KONKURS FOTOGRAFICZNY Z OKAZJI 10 LECIA POWIATU STRZYŻOWSKIEGO POWIAT STRZYŻOWSKI – NASZA MAŁA OJCZYZNA ORGANIZATOR: Zarząd Powiatu w Strzyżowie PATRONAT: Pan Marek Banaś Przewodniczący Rady Powiatu w Strzyżowie CELE KONKURSU: – rozwijanie wrażliwości estetycznej – pogłębienie wiedzy o historii, tradycjach i dziedzictwie kulturowym powiatu strzyżowskiego – rozwijanie zainteresowania życiem lokalnej społeczności – promocja samorządu powiatowego i samorządów terytorialnych WARUNKI UCZESTNICTWA: 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub przekazanie osobiste do Starostwa Powiatowego w Strzyżowie do dn. 15 maja 2010 r. cyklu zdjęć – minimum 5, max 15 w formie cyfrowej (najlepiej na płycie CD) o rozdzielczości minimalnej 600 dpi. oraz 3 zdjęć w formie papierowej w formacie A4. 2. Do udziału w konkursie dopuszczone będą zdjęcia w naturalnych kolorach – nie czarno-białe wykonane w latach 2008 – 2010 na terenie powiatu strzyżowskiego. Same zdjęcia nie mogą zawierać żadnych nadruków i dat, w podpisie natomiast muszą zawierać tytuł (temat) fotografii, jej autora, miejsce wykonania oraz dzienną lub przybliżoną datę wykonania. Opis zdjęć wg powyższych kryteriów powinien być trwale związany ze zdjęciem zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. 3. Osoby uczestniczące w konkursie muszą wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy, którego częścią jest oświadczenie autora fotografii o wykonaniu zdjęć na terenie powiatu strzyżowskiego w latach 2008 - 2010, a także o uzyskaniu prawa do publikowania treści zamieszczonych na fotografiach, jeżeli takie prawo należy uzyskać oraz o zgodzie na wykorzystanie przekazanych zdjęć dla celów promocyjnych Powiatu Strzyżowskiego i Starostwa Powiatowego w Strzyżowie (przekazanie praw autorskich), w tym publikacji w materiałach promocyjnych (foldery, albumy), organizacji wystaw itp; 4. Jeden autor uczestniczyć może w dowolnej ilości dziedzin tematycznych konkursu. Uczestnicząc w więcej niż jednej dziedzinie autor musi przedstawić w każdej z nich min 5 – max 15 fotografii cyfrowych i 3 w formie papierowej wg wymagań, jak w p. 1, i wypełnić odrębne zgłoszenie dla każdej z nich. 5. Przedstawione cykle fotografii oceniane będą przez Komisję Konkursową w dwóch etapach. W I etapie oceny Komisja oceniać będzie zdjęcia dostarczone w formie papierowej. W II etapie oceny wyłonieni zostaną laureaci konkursu wraz z podaniem zajętych miejsc na podstawie zdjęć w formie papierowej oraz cyklu fotografii cyfrowych. Komisja w ocenie przedstawionych prac kierować się będzie poziomem artystycznym prac danego autora, poprawnością stosowania zasad fotografii oraz stopniem wypełnienia założeń i celów konkursu. DZIEDZINY TEMATYCZNE: 1. Natura – zdjęcia ukazujące piękno przyrody z terenu powiatu strzyżowskiego ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatów przyrody, parku krajobrazowego z otuliną oraz obszarów chronionego krajobrazu; widoki, pejzaże, ale także zdjęcia roślin, ptaków i zwierząt występujących na tym terenie, zdjęcia ukazujące symbiozę natury i kultury, współistnienie świata człowieka ze światem przyrody, szczególnie premiowane będą cykle fotografii ukazujące świat przyrody obszaru powiatu w okresie czterech pór roku; 2. Kultura – zdjęcia ukazujące dziedzictwo kultury materialnej na obszarze powiatu strzyżowskiego, obiekty zabytkowe: kościoły, pałace, dwory, kapliczki, jak również obrazy i inne ruchomości, zabytkowe układy urbanistyczne itp., ale również zespoły i twórców kultury, zawodowy i amatorski ruch artystyczny na tym terenie, zespoły i grupy folklorystyczne, koła gospodyń wiejskich, tradycyjne produkty regionalne, w tym potrawy i in., a także zdjęcia ukazujące aktualne ślady obecności na tym terenie kultury żydowskiej i rusińskiej (cerkwie, synagogi, cmentarze i in.) - premiowane będą cykle fotografii z zaznaczeniem dynamiki pór roku w ukazywanych tematach oraz cykle fotografii mające charakter fotografii reklamowej i reportażu; 3. Społeczeństwo – zdjęcia, których głównym tematem będą ludzie – mieszkańcy tego terenu, cykle fotografii ukazujące charakterystyczne dla społeczności powiatu strzyżowskiego zajęcia i elementy życia społecznego – obrzędy, zwyczaje ale także jarmarki, imprezy gromadzące większe grupy osób, ludzi przy stanowiskach pracy, podczas zajęć domowych itp. - premiowane będą cykle fotografii mające charakter reportażu społecznego; 4. Gospodarka, rolnictwo i działalność samorządowa – zdjęcia ukazujące działalność podmiotów gospodarczych na terenie powiatu strzyżowskiego w dziedzinie przemysłu, handlu, usług, itp., produkty wytwarzane przez podmioty gospodarcze, ich ofertę handlową, w dziedzinie rolnictwa cykle fotografii ukazujące hodowlę i produkcję roślinną na tym terenie, tradycyjne i nowoczesne gospodarstwa rolne, gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne, w zakresie samorządu: inwestycje i przedsięwzięcia poszczególnych podmiotów, obiekty budowlane i in. - premiowane będą cykle fotografii mające charakter fotografii reklamowej i reportażu. KATEGORIE UCZESTNICTWA: 1. Fotografia profesjonalna – w tej kategorii mogą uczestniczyć osoby będące członkami profesjonalnych związków i organizacji zrzeszających artystów fotografików lub osoby legitymujące się uprawnieniami zawodowymi do wykonywania fotografii profesjonalnej, 2. Fotografia amatorska – w tej kategorii uczestniczyć mogą osoby nie zrzeszone w związkach i organizacjach fotografików, nie mające uprawnień zawodowych do wykonywania fotografii profesjonalnej, 3. Fotografia szkolna (szkoły ponadgimnazjalne) – w tej kategorii uczestniczyć mogą osoby będące uczniami szkół ponadgimnazjalnych, 4. Fotografia szkolna (gimnazja i szkoły podstawowe) – w tej kategorii uczestniczyć mogą osoby będące uczniami gimnazjów i szkół podstawowych. NAGRODY Dla uczestników konkursu przewidziano cenne nagrody w każdej z kategorii (tj. sprzęt fotograficzny, elektroniczny, nagrody książkowe oraz inne), w przypadku kategorii „fotografia szkolna” przewidziane są nagrody także dla opiekunów uczniów.


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-05-21

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0