Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: MODERNIZACJA DROGI FRYSZTAK – GOGOŁÓW – KLECIE W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011
Data publikacji: 2009-04-21
W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 Powiat Strzyżowski rozpoczął realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323 R Frysztak - Gogołów – Klecie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów”. Łączny koszt realizacji tego zadania wyniesie 4.485.437,54 złotych, z czego ponad 50 % środków przekazane zostanie z budżetu powiatu, 1.077.000,00 zł z budżetu Gminy Frysztak, a kwota 2.154.000,00 zł. pochodzić będzie ze środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację tego programu. Roboty zakończone zostaną do 31.08.2009 r. „To jedno z najwyższych jak do tej pory wartościowo zadań inwestycyjnych realizowanych przez nasz samorząd – podkreśla Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski. Jego przygotowanie było możliwe, dzięki przychylności Rady i Zarządu Powiatu oraz wsparciu naszych działań przez Gminę Frysztak, w tym przeznaczeniu niemałych środków finansowych z budżetu Gminy, za co chciałbym podziękować Panu Wójtowi i Radzie Gminy Frysztak, a także dzięki uzyskaniu dofinansowania na ten cel w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.” Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zakończył postępowanie przetargowe na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323 R Frysztak - Gogołów – Klecie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów”. Wyłonionym w jego wyniku wykonawcą robót będzie konsorcjum firm: Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych S.A. ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno. W ramach projektu zmodernizowany zostanie odcinek nawierzchni drogi o długości 5.080 mb a także wybudowany chodnik o długości 2.115 mb. Na długości 7.500 mb odmulone zostaną rowy, a pobocza utwardzone kruszywem kamiennym o łącznej powierzchni 3.952 m2. Oprócz tego w miejscach niebezpiecznych ustawionych zostanie 1.200 mb barier energochłonnych, wykonane zostaną także 4 oznakowania grubowarstwowe przejść dla pieszych i 48 oznakowań pionowych. Przewiduje się też modernizację czterech zatok autobusowych. „Cieszę się z tego zadania, bo dzięki niemu zakończymy modernizację całego ciągu drogowego Frysztak – Gogołów – Klecie na terenie powiatu strzyżowskiego – mówi Pan Krzysztof Piękoś – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie. Jest to dla nas ważne zadanie, gdyż spośród dróg powiatowych na naszym terenie ten ciąg drogowy jest jednym z najbardziej obciążonych ruchem, dlatego do tej pory niemal co roku podejmowaliśmy na tej drodze działania modernizacyjne. Od 1999 r. Rada i Zarząd Powiatu przeznaczyła na ten cel 2.616.324,63 zł, w sumie więc wszystkie wydatki, łącznie z planowanymi na ten rok wyniosą 7.101.762,17 zł.” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 został uruchomiony 28 października 2008 roku przez Radę Ministrów i trwać będzie od 31 października 2008 r. do 31 grudnia 2011 r. Na jego realizację przeznaczono 3 miliardy złotych, dzięki którym każdego roku, począwszy od 2009, zostanie zmodernizowanych ok. 2 tys. km dróg lokalnych. W ramach tego programu wspierane są projekty budowy, przebudowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych, które przyczynią się do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, a także stworzą dobre połączenia komunikacyjne z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. Chodzi m.in. o projekty przebudowy dróg gruntowych na drogi o nawierzchni twardej, zmiany geometrii dróg, podniesienie nośności konstrukcji, wyposażenie dróg w rozwiązania i elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego: budowę chodników, instalowanie sygnalizacji świetlnych, montaż barier ochronnych czy wprowadzanie ulepszonego oznakowania drogowego. Program zakłada też w/w. działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach już istniejących. W ramach realizacji tych zadań gminy oraz powiaty mogły uzyskać dofinansowanie do 50 proc. kosztów inwestycji. [Inf. i zdjęcie Dyrektor PZD Pan Krzysztof Piękoś – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-04-21

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0