Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: XXXIV sesja Rady Powiatu w Strzyżowie
Data publikacji: 2009-06-30
17 czerwca o godzinie 12.00 w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu w Strzyżowie. Radni zapoznali się z działalnością Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w 2008 r. oraz z tematyką realizacji zadań nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu strzyżowskiego przedstawioną przez pracownika Nadleśnictwa Strzyżów. Rada Powiatu podjęła też szereg uchwał dotyczących m.in. zmian w budżecie powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Banaś rozpoczął obrady XXXIV sesji Rady Powiatu od przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, a następnie poprosił o zabranie głosu specjalistę ds. zagospodarowania lasu - Pana Adama Mendralę. Przedstawiciel Nadleśnictwa Strzyżów mówił m.in. o: lesistości, powierzchni i podstawach prawnych nadzoru oraz legalizacji pozyskania drewna. Podawszy dane statystyczne o powierzchni lasów poinformował Radnych o zakresie nadzoru prowadzonego przez Nadleśnictwo, w skład którego wchodzą m.in.: wydawanie decyzji administracyjnych, bieżąca lustracja stanu lasów, cechowanie pozyskanego drewna czy udział w postępowaniu dowodowym w sprawach o przyznanie środków z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesiania gruntów. W dalszej części obrad Dyrektor SP ZOZ w Strzyżowie Pan Jarosław Kosoń przedstawił Radzie Powiatu informację dotyczącą działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w 2008 r.. W trakcie obrad XXXIV sesji żywą dyskusję wzbudziły 2 tematy: pierwszy - dotyczący zadań mostowo - drogowych realizowanych w powiecie strzyżowskim, w tym propozycji Zarządu Powiatu o przygotowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej w Kobylu oraz drugi – odnoszący się do zalesiania terenów rolnych oraz wzrastającej dokuczliwości dla mieszkańców i gospodarstw rolnych ze strony dzikich zwierząt. Podczas XXXIV sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach: 1. zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2009 r., 2. wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych, 3. określenia wysokości sumy, do której Zarząd Powiatu w Strzyżowie może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2009, 4. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, 5. nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, 6. przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 2009 – 2014, 7. zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, 8. przyjęcia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2008 rok, 9. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Powiat Strzyżowski w 2009 r. Na zakończenie obrad XXXIV sesji Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie, po czym Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Banaś zamknął obrady XXXIV sesji. [Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-06-30

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0