Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: PRACE ADAPTACYJNE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W STRZYŻOWIE DOBIEGAJĄ KOŃCA
Data publikacji: 2009-02-06
Dobiegają końca prace związane z adaptacją budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, realizowane w ramach projektu „Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2008 r. rozpoczęto działania, mające na celu adaptację pomieszczeń na potrzeby realizowanego projektu, w tym szczególnie jego niepełnosprawnych uczestników. Od stycznia 2009 r. rozpoczęto likwidację barier architektonicznych na zewnątrz budynku. Realizacja prac, które ułatwią dostęp do doradztwa i szkoleń osobom niepełnosprawnym, stała się możliwa dzięki wdrożeniu przez Powiat Strzyżowski projektu „Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 11 lipca 2008 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek oraz Wicestarosta Pan Jan Stodolak podpisali umowę rozpoczynającą realizację tego projektu. Jego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych z naszego powiatu, a przez to ułatwienie im lepszego dostępu do rynku pracy. Pierwszym etapem projektu była promocja i rekrutacja, za którą odpowiedzialni byli partnerzy projektu: Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Polski Związek Niewidomych. Dużego wsparcia udzieliły również jednostki organizacyjne powiatu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie. Projekt „Przywróćmy nadzieję” spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Powiatu Strzyżowskiego. W dniu 18. 12. 2008 r. rekrutacja osób do projektu została zakończona. Weźmie w nim udział 120 osób (w tym 50 osób niepełnosprawnych, z tego 10 osób niewidomych). Równolegle rozpoczęła się adaptacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym. W 2008 r. dostosowano pomieszczenia w budynku Starostwa na potrzeby Biura Projektu. Adaptacja ta dotyczyła: pomieszczeń biura projektu, sekretariatu, pokoju, w którym odbywać się będzie doradztwo psychologiczne i zawodowe, sali szkoleń oraz węzła sanitarnego. 30 grudnia 2008 r. w sali narad Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie partnerów projektu „Przywróćmy nadzieję”. Koordynator Projektu Pan Jerzy Koziarz podsumował I etap realizacji projektu, podziękował partnerom oraz przedstawił plan działań na 2009 r. Obecnie trwają prace na zewnątrz budynku. Ich celem jest wykonanie podjazdów, które mają umożliwić osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do pomieszczeń doradztwa i szkoleń w budynku Starostwa Powiatowego. Kolejny etap robót to montaż i uruchomienie urządzenia do transportu pionowego (platformy pionowej) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Powstaje też lista beneficjentów ostatecznych projektu, którzy w lutym rozpoczną uczestnictwo w formach wsparcia. Obejmować ono będzie: indywidualne doradztwo psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe i zintegrowane doradztwo psychologiczno – zawodowe, którego celem będzie określenie optymalnej ścieżki rozwoju każdego beneficjenta oraz ustalenie Indywidualnego Planu Działań, który będzie podstawą kwalifikacji przy wyborze kursu zawodowego. Kolejną formą wsparcia uczestników będzie udział w dwudniowych, wyjazdowych warsztatach aktywizujących. Następnie rozpocznie się faza aktywizacji zawodowej beneficjentów. Pierwszym etapem będzie udział każdego uczestnika w szkoleniu w zakresie technik komputerowych „Narzędzia społeczeństwa informacyjnego”. Osoby z niepełnosprawnością wzroku, również będą mogły wziąć udział w tym szkoleniu, które dzięki użyciu odpowiednich narzędzi, przygotuje ich do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy np. w obszarze telepracy. Po ukończeniu tego szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia i będą mogli przystąpić do międzynarodowego egzaminu, potwierdzającego nabyte umiejętności. Uzyskają w ten sposób Certyfikat ECDL eCitizen. Drugim elementem aktywizacji zawodowej będzie możliwość udziału każdego beneficjenta projektu w jednym spośród następujących kursów zawodowych: asystent księgowego, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, asystent osoby niepełnosprawnej, kosmetyczka i prawo jazdy kategorii C+E. Na zakończenie kursu każdy z uczestników otrzyma świadectwo potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych i uprawnień do podjęcia pracy w danym zawodzie. Wszelkie koszty udziału w doradztwie, szkoleniach i kursach zawodowych pokryje Starostwo Powiatowe w Strzyżowie w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nad optymalnym wykorzystaniem możliwości, jakie daje udział w projekcie każdemu uczestnikowi, czuwają animatorzy. Z jednej strony będą monitorować aktywność uczestników oraz podejmować działania zapobiegawcze w przypadku utraty motywacji uczestnika do dalszego udziału w projekcie, z drugiej zaś będą nadzorować jakość każdej formy wsparcia udzielanego beneficjentowi, tak aby praca wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu była jak najbardziej efektywna. [Inf. wł. oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-02-06

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0