Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj

Rada Powiatu Strzyżowskiego jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu strzyżowskiego. Kadencja Rady trwa 5 lata licząc od dnia wyborów. 

 Rada Powiatu w Strzyżowie liczy 17 radnych.


Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

-
stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym Statutu Powiatu,
- wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
- powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu, będącego głównym księgowym budżet powiatu,
- stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej,
- uchwalanie budżetu powiatu,
- rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu,
- podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
- podejmowanie uchwał w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,
- podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- podejmowane uchwał w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
- podejmowanie uchwał w sprawie ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
- podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
- podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
- podejmowania uchwał w sprawie tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
- podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
- określania wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
- podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
- uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
- uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
- podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
- podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
- podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

 

Skład Rady Powiatu Strzyżowskiego VII kadencji

1.         Armata Marek   
2.         Banaś Bartosz    
3.         Garncarski Tomasz
4.         Gierlak Stanisław
5.         Godek Robert
6.        Korab Zbigniew
7.        Niemiec Tadeusz 
8.         Skalska - Nieroda Małgorzata    
9.         Strzępek Zofia
10.       Szopa Piotr   
11.        Tomaszewski Grzegorz  
12.        Wojtaszek Dorota
13.        Wojtaszek Jan    
14.        Wójtowicz Tomasz   
15.        Złotek Marian   
16.        Żurawska Agnieszka
17.      Bogdan Żybura


Liczba odwiedzin kategorii: 13315