Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Sesja budżetowa Rady Powiatu w Strzyżowie
Data publikacji: 2010-01-15
30 grudnia 2009 r. w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie odbyła się XL sesja Rady Powiatu, której głównym tematem było uchwalenie budżetu na rok 2010. Radni podjęli tematy związane z zaopiniowaniem zmian w budżecie po uprzednim przedstawieniu projektu budżetu na rok 2009 przez Starostę Strzyżowskiego Pana Roberta Godka, a także tematy związane z pogłębiającym się kryzysem w służbie zdrowia, a przede wszystkim z niekorzystnym dla naszego regionu podziałem środków finansowych NFZ. XL sesję rozpoczął i poprowadził przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Banaś. Na początku obrad Starosta Robert Godek przedstawił projekt budżetu Powiatu Strzyżowskiego na 2010 rok. Następnie Pani Urszula Liszka - Bawoł - Skarbnik Powiatu odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu budżetu na 2010 r. W dalszej części sesji Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu przedstawili opinie poszczególnych Komisji, co do przedłożonego projektu uchwały budżetowej. Z kolei Pan Starosta przedstawił stanowisko Zarządu Powiatu, w którym uwzględnione zostały zmiany zalecone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie oraz wnioski zgłaszane przez komisje stałe Rady Powiatu. Ponadto Zarząd dokonał zmian m.in. w zakresie planu wydatków na 2010 r. dotyczących projektu pn. „Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie strzyżowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetycznej i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo” oraz korekt związanych z realizacją inwestycji drogowo-mostowych dofinansowanych z EFRR. W dalszej części obrad dyskutowano nad projektem budżetu i zmianami wniesionymi przez Zarząd Powiatu. Radni w swoich wypowiedziach podkreślali, że przedłożony plan dochodów i wydatków na 2010 r. jest niezwykle ambitny i jeżeli zostanie zrealizowany, to wiele potrzebnych od lat zadań na naszym terenie zostanie wykonanych. Określono przedłożony projekt jako trudny, ambitny, ale możliwy do zrealizowania. W konsekwencji przeprowadzonej dyskusji Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie budżetu powiatu na 2010 r. Budżet Powiatu na 2010 r. przewiduje dochody powiatu w wysokości 66 301 528 zł, zaś wydatki mają wynieść 78 202 478 zł. Deficyt budżetu zaplanowano na poziomie 11 900 950 zł a jego pokrycie planowane jest poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego. W kwocie planowanych wydatków budżetu powiatu zostały uwzględnione wydatki na m.in. zadania inwestycyjne w kwocie 35 051 395 zł., rezerwę ogólną w wysokości 400 000 zł oraz rezerwę celową na zadania w oświacie w kwocie 364 018 zł. Największym źródłem planowanych dochodów budżetu powiatu na 2010 r. są dochody z tytułu subwencji ogólnej – jest to 41,8 % dochodów. 23,4 % stanowią środki planowane do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej w ramach funkcjonujących programów unijnych w łącznej wysokości 15 529 277 zł. Pozostałą część prognozowanych dochodów powiatu na 2010 r. stanowią dochody z dotacji celowych i dochodów własnych powiatu. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na poziomie 44,8 % całości wydatków. Przewidziane na 2010 r. zadania inwestycyjne dotyczą m.in.: w dróg powiatowych i usuwania skutków klęsk żywiołowych, modernizacji bazy dydaktyczno – wychowawczej placówek oświatowych oraz osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej, ochrony zdrowia, opieki nad zabytkami, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, unowocześnienia Powiatowego Urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego. Pełna treść uchwały budżetowej dostępna jest w naszym serwisie w części Samorząd powiatowy/Budżet. Podczas sesji budżetowej Rada Powiatu podjęła w sumie 8 uchwał w sprawie: 1. przyjęcia budżetu Powiatu Strzyżowskiego na 2010 r., 2. wyrażenia zgody na zakup nieruchomości, 3. zmian budżetu Powiatu Strzyżowskiego na 2009 r., 4. zmiany uchwały Nr XXXVI/237/09 Rady Powiatu z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, 5. wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009, 6. zmiany uchwały Nr XXXIX/280/2009 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Powiat Strzyżowski w 2009 r., 7. zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Powiatu w Strzyżowie na 2009 rok, 8. wyrażenia stanowiska dotyczącego złożonej skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie. Następnie radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie. Na koniec swojego wystąpienia Pan Starosta Robert Godek podjął temat niepokojących dla województwa podkarpackiego zasad kontraktowania świadczeń z zakresu lecznictwa zamkniętego na rok 2010 oraz problem niezapłaconych „nadwykonań” z lat 2008 i 2009. Pan Starosta zapoznał radnych z wynikami rozmów, jakie prowadzone były w grudniu br. z Minister Zdrowia Panią Ewą Kopacz oraz szefem NFZ Panem Jackiem Paszkiewiczem, a w których uczestniczył jako wiceprezes Związku Powiatów Polskich i jednocześnie reprezentant Podkarpacia. Obrady XL sesji Rady Powiatu zakończył Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Banaś. [Inf. własna – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2010-01-15

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0