Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Projekt budżetu Powiatu Strzyżowskiego na 2010 rok
Data publikacji: 2009-11-23
13 listopada 2009 r. Zarząd Powiatu przyjął projekt budżetu Powiatu Strzyżowskiego na 2010 r. Projekt w dużej części oparto na środkach uzyskanych na różne zadania współfinansowane z Unii Europejskiej. Wg przyjętego planu dochody budżetu wyniosą 60 131 467 zł a wydatki 72 032 417 zł. Wydatki inwestycyjne sięgną 40,4% całości dochodów. Deficyt budżetu oszacowano na kwotę 11 900 950 zł. W piątek 13 listopada w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, którego głównym tematem było przyjęcie projektu budżetu Powiatu Strzyżowskiego na rok 2010. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 60 131 467 zł a wydatki w wysokości 72 032 417 zł. Największym źródłem planowanych dochodów budżetu powiatu na 2010 r., jak co roku będą dochody z tytułu subwencji ogólnej. Procentowy udział tej grupy dochodów w dochodach ogółem wyniesie wg planu 46 %. Ponadto na 2010 r. zostały zaplanowane środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10 311 134 zł. jako udziały do projektów objętych dofinansowaniem z różnych programów Unii Europejskiej Wydatki zaplanowano w wysokości 72 032 417 zł. 40,4 % wydatków budżetu na 2010 r. stanowić będą wydatki majątkowe. W wydatkach bieżących budżetu na 2010 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 400 000 zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na zadania w oświacie w kwocie 224 080 zł. Deficyt budżetu został zaplanowany w wysokości 11 900 950 zł, co stanowi 19,8 % planowanych dochodów budżetu ogółem. Na 2010 rok Zarząd Powiatu przewidział zadania inwestycyjne m.in. w następujących obszarach: w zakresie dróg powiatowych i usuwania skutków klęsk żywiołowych, w zakresie modernizacji bazy dydaktyczno – wychowawczej placówek oświatowych polepszenia bazy oraz osiągnięcia standardów w Domach Pomocy Społecznej, ochrony zdrowia, opieki nad zabytkami, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, modernizacji urzędu Starostwa i Powiatowego Urzędu Pracy, informatyzacji urzędu oraz w zakresie projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w ramach PO KL „Przywróćmy nadzieję”. Wśród planowanych do realizacji inwestycji znalazły się m.in.: przebudowy i modernizacje mostów i dróg powiatowych w Wysokiej Strzyżowskiej, Kobylu, Pstrągowej i Gwoźnicy, rozbudowa Szpitala Powiatowego w Strzyżowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku. Większość zadań inwestycyjnych oparto o środki uzyskane z programów Unii Europejskiej. Po przyjęciu projektu budżetu przez Zarząd Powiatu trafił on obecnie do Rady Powiatu, która dokona uchwalenia budżetu Powiatu na 2010 r. zgodnie z przyjętym trybem prac w tym zakresie. Przyjęcie uchwały budżetowej na 2010 r. przez Radę Powiatu planowane jest na 30 grudnia 2009 r. [Inf. i zdjęcie – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-23

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0