Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI DLA WÓJTA GMINY WIŚNIOWA PANA TADEUSZA PRZYWARY
Data publikacji: 2009-06-02
13 maja 2009 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta RP. Wojewoda Mirosław Karapyta odznaczył krzyżami zasługi oraz medalami za długoletnią służbę osiem osób, wśród których znalazł się Wójt Gminy Wiśniowa Pan Tadeusz Przywara odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. A.Z.: Panie Wójcie, na początku na naszej rozmowy, chcę Panu złożyć serdeczne gratulacje z okazji otrzymania tak wysokiego odznaczenia państwowego. Proszę nam zdradzić, co należy zrobić, aby otrzymać odznaczenie takiej rangi? Wójt Gminy Wiśniowa Pan Tadeusz Przywara - Aby otrzymać takie odznaczenie trzeba coś w życiu robić, przy czym podczas nadawania tych odznaczeń stosuje się stopniowanie. Wcześniej już otrzymałem Srebrny Krzyż Zasługi – wtedy pracowałem w Krośnie, a teraz złoty. Obecnie moją kandydaturę do odznaczenia zgłosił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, w którym pracowałem prawie 5 lat. Myślę, że o mojej kandydaturze zdecydowało to, że współuczestniczyłem w przygotowaniu całej inspekcji do wdrożenia do struktur Unii Europejskiej. Mieliśmy wówczas duży wkład we wprowadzeniu jednego programu inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa. Oprócz tego na pewno duże znaczenie ma też długi okres pracy na różnych szczeblach. W tym roku przypadł mi jubileusz 40 – lecia pracy zawodowej. Swoją pracę zawodową rozpocząłem 01.08.1969 rok w POM w Dębicy. Następnie pełniłem odpowiedzialne funkcje kierownicze m.in. Wiceprezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „SCh” w Wiśniowej – byłem tutaj odpowiedzialny za rolnictwo, Zastępcy Dyrektora Zakładu Zaopatrzenia Rolnictwa WZGS „SCh” w Krośnie – byłem tutaj odpowiedzialny za całość spraw rolnych w województwie podkarpackim, w latach 1987 – 1994 - Dyrektora Naczelnego Zakładu Przetworów Owocowo – Warzywnych w Krośnie, Prezesa Zarządu Spółdzielni Inwalidów „Spólnota” w Rzeszowie, Wiceprezesa Zarządu Małopolskiej Giełdy Rolno – Towarowej S.A. w Rzeszowie – tworzyłem struktury tej instytucji, Wójta Gminy w Wiśniowej, Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie. W ostatnich wyborach podjąłem decyzję o kandydowaniu i ponownie jestem Wójtem Gminy Wiśniowa. Coś tam pozytywnego na tych szczeblach mojej kariery człowiek po sobie zostawił, a przełożeni zawsze widzą i oceniają. Na pewno do tego dochodzą jeszcze prace społeczne oraz samorządowe. W tym też się udzielałem i udzielam nadal – byłem Radnym Gminy Wiśniowa, Radnym Sejmiku Województwa Rzeszowskiego i przez dwie kadencje pełniłem funkcje Radnego Rady Powiatu, a podczas jednej kadencji byłem również przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Na pewno liczy się też praca w różnego rodzaju organizacjach - należałem do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa w Polsce. Myślę, że to wszystko zdecydowało o tym, że podjęto decyzję o przyznaniu mi tego odznaczenia. Tak się stało, ale ja tego nie promuję, nie rozgłaszam, bo to nie jest w moim charakterze. A.Z.: Otrzymał Pan Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej. O jaką działalność chodzi? Wójt Gminy Wiśniowa Pan Tadeusz Przywara – Tak zostało podane w czasie odznaczeń, ale ja myślę, że chodzi tu o szerszą działalność, nie tylko lokalną. Wszystko liczy się do odznaczenia, a szczególnie praca w samorządach. W Akademii Rolniczej w Krakowie, a zwłaszcza na studiach podyplomowych w SGGW w Warszawie (zakres Rynku Rolnego i Giełd Towarowych) oraz w SNSG w Tyczynie (zakres Socjologii Przywództwa) uprzedzano nas o zmianach gospodarczych, które następują i będą następowały. Faktem jest, że w tym okresie zmian gospodarczych w skali kraju nie zawsze stanęliśmy na wysokości zadania jako władze samorządowe. Po rozpadzie gospodarstw rolnych, spółdzielni produkcyjnych powstały duże kompleksy gruntów a my powinniśmy mieć umiejętność i wiedzę, jak to sprawnie wykorzystać. Powiem szczerze, że 10 lat temu zabiegałem o to, aby tworzyć rezerwy gruntu na przyszłość, ale nie zawsze mnie posłuchano. Pamiętam, że 10 lat temu podjęliśmy uchwałę Rady Gminy Wiśniowa i Gminy Wielopole o wspólnej inwestycji na styku Różanka – Zawadka. Chodziło o rezerwę gruntów miedzy lasami. Szkoda, nie wyszło. To, że każdy ma inne zdanie, inne zaopatrywanie na daną sprawę, jest ważne w dyskusji. Ja też mam swoje poglądy i mam prawo, aby je przedstawić. A.Z.: Jakie obecnie wyzwania uważa Pan za najistotniejsze dla Gminy Wiśniowa? Wójt Gminy Wiśniowa Pan Tadeusz Przywara - Gmina Wiśniowa ma dobre położenie, jeżeli chodzi o przestrzeń gospodarczą, produkcyjną czy rolniczą, dlatego że na jej terenie są kompleksy gruntów nierozdysponowane – państwowe gospodarstwo rolne, później „Iglopol”. Obecnie te kompleksy są do umiejętnego zagospodarowania. Problemem jest tylko to, że do dnia dzisiejszego nie ma ustawy reprywatyzacyjnej. A są to grunty, gdzie spadkobiercy złożyli roszczenia w sądzie o zwrot i zadośćuczynienie. I dopóki się to nie rozstrzygnie są kłopoty z ich zagospodarowaniem. Ustawa pozwala Agencji Nieruchomości Rolnych na nieodpłatne przekazanie tych terenów Gminom, ale tylko na cele komunalne. 10 lat temu przejęliśmy grunt - tam gdzie stoi gimnazjum. W tym roku okres, w którym nie można było zmieniać przeznaczenia gruntów, minął. Obecnie istnieje możliwość przeznaczenia tych gruntów pod odwiert badawczy, gdyż są tam zlokalizowane podziemne źródła gorących wód, a parametry tej solanki są bardzo korzystne – zwłaszcza jeżeli chodzi o temperaturę. Na dzień dzisiejszy trzy różne instytucje są zainteresowane tym terenem: krakowski ośrodek naukowy - prace badawcze, ośrodek wrocławski, który współpracuje ze spadkobiercą – produkcja prądu elektrycznego oraz firma angielska, która myśli o utworzeniu Międzynarodowego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w oparciu o geotermię, utworzenie uzdrowiska. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wielokierunkowo wykorzystać ten teren. Takie połączenie rekreacji, lecznictwa, rehabilitacji, energii elektrycznej, gospodarki. Gmina Wiśniowa wystąpiła też z propozycją przeznaczenia pewnych gruntów pod zbiornik małej retencji wody i jest on przewidziany w Wiśniowej. Jego powstanie spowoduje zmniejszenie skutków powodzi i stworzenie rezerwy wody, zatrzymanie wód opadowych. Na dzień dzisiejszy od Sieniawy do Rzeszowa nie ma takiego zbiornika. To zadanie zostało wprowadzone do planu 10 lat temu i czeka tylko na realizację. Równolegle do tego musi pójść wykonanie rozbudowy oczyszczalni w Wiśniowej i budowa kanalizacji w Szufnarowej. Podsumowując z ważnych spraw do zrobienia są: kanalizacja całej Gminy Wiśniowa, zagospodarowanie tych terenów, na których są gorące źródła oraz zbudowanie zbiornika retencji wody. Docelowo myślimy też o wykorzystaniu kompleksu - po Mycielskich - pałacowo – parkowego, którego właścicielem jest Starostwo Powiatowe. W ubiegłym roku nawiązaliśmy do tego okresu przedwojennego, kiedy do Wiśniowej zjeżdżała się cała śmietanka malarzy oraz kompozytorów i odbyły się plenery malarskie pn. „Wiśniowa pachnąca malarstwem”, na którą zjechali artyści z zagranicy. Myślimy o wykorzystaniu jakiejś powierzchni pomieszczeń w tym pałacu na obrazy, które zostają po wystawie. W związku z propozycją utworzenia w Wiśniowej Międzynarodowego Ośrodka Kulturalnego, a także z tym, że mógłby u nas powstać całoroczny kompleks termalno – basenowy, poleciłem swoim pracownikom, aby stworzyli mapę atrakcji, ciekawych miejsc dla turystów w okolicach 30 - 50 km. A.Z. Dziękuję za rozmowę i życzę Panu dalszych sukcesów w pracy. [Inf. i zdjęcie – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-06-02

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0