Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: XXX SESJA RADY POWIATU W STRZYŻOWIE
Data publikacji: 2009-03-04
25 lutego o godzinie 11.00 w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie odbyła się XXX sesja Rady Powiatu w Strzyżowie. Głównym tematem obrad była sprawa przekształcenia SP ZOZ w Strzyżowie w spółkę prawa handlowego. Radni wysłuchali też sprawozdań: z realizacji zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów, z działalności Społecznej Straży Rybackiej, z funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie oraz zapoznali się z propozycjami powiatowego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych. XXX sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Strzyżowie Pan Marek Banaś. Obrady rozpoczął od przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu oraz zaproponowania zmiany w porządku obrad. Poprosił o przesunięcie punktu dotyczącego przekształcenia SP ZOZ w Strzyżowie w spółkę prawa handlowego na początek, gdyż na sali pojawiła się publiczność - przedstawiciele środowiska pielęgniarskiego i lekarskiego a także przedstawiciele samorządów gminnych i inne osoby zainteresowane tym tematem. Następnie Pan Przewodniczący poprosił Starostę Strzyżowskiego Pana Roberta Godka o wprowadzenie w tematykę sprawy. Starosta przedstawił temat przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego w kontekście aktualnego programu rządowego i zawetowanej przez Prezydenta RP ustawy w tej sprawie. Następnie rozgorzała dyskusja. Głos zabierali kolejno zgromadzeni na sali przedstawiciele pracowników SP ZOZ oraz Radni Rady Powiatu, którzy wyrażali swoje zdania odnośnie przekształcenia SP ZOZ w spółkę. Padało wiele argumentów za przekształceniem i przeciw. Dyskusję podsumował Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Banaś, który podkreślił, że jej celem była troska o dalszy rozwój Szpitala i SP ZOZ i poddał pod głosowanie wniosek zawierający intencję przekształcenia SP ZOZ w Strzyżowie w spółkę prawa handlowego. Za wnioskiem opowiedziało się 5 radnych, przeciw było 13 radnych. Po burzliwym początku obrad nastąpiła kilkuminutowa przerwa, a po jej zakończeniu swoje sprawozdanie przedstawił Powiatowy Rzecznik Konsumentów Pan Tomasz Ziobro, który zapoznał Radę Powiatu z zakresem realizacji zadań za rok 2008. Pan Rzecznik podsumował, iż w tym okresie prowadził 120 spraw dotyczących ochrony konsumentów, w ich trakcie występował kilkaset razy do przedsiębiorców, udzielił też 342 bezpłatnych porad i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów oraz wytoczył 3 powództwa przed sądy powszechne w zakresie ochrony interesów konsumentów. W dalszej części obrad Pani Maria Koś - Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zapoznała Radę Powiatu z propozycjami powiatowych imprez sportowych, turystycznych, uroczystości patriotyczno – religijnych oraz imprez cyklicznych i okolicznościowych. Radni poprosili, by zwracać organizatorom uwagę na to, by podkreślali, kto współfinansuje daną imprezę oraz o zamieszczanie na stronie powiatu konkretnych dat odbywania się danej imprezy. Obecny na sesji Burmistrz Strzyżowa Pan Marek Śliwiński podziękował Radzie Powiatu za współpracę oraz poinformował o kilku ważnych imprezach, które będą miały miejsce w sierpniu br. w Strzyżowie. Następnie swoje sprawozdanie z realizacji zadań zrealizowanych w 2008 r. przedstawił dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie Pan Józef Rykała, do zapoznania dla radnych trafiło też sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Strzyżowskiego. Podczas XXX sesji Rada Powiatu podjęła 6 uchwał w sprawach: 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności za rok 2008 Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Strzyżowie, 2. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Powiat Strzyżowski w 2009 r., 3. zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji projektu „Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w 2009 r.” – wspierającego rozwój edukacyjny uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa, 4. ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Strzyżowskiego za 2008 r., 5. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, 6. wyrażenia opinii w przedmiocie przebiegu projektowanego odcinka drogi ekspresowej S - 19 przez teren powiatu strzyżowskiego. Na zakończenie obrad XXX sesji Pan Starosta przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie, po czym Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Banaś o godzinie 14.30 zamknął obrady XXX sesji. [Inf. wł., A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-03-04

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0