Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: ZARZĄD POWIATU OGŁOSIŁ PRZETARGI NA PRZEBUDOWĘ DWÓCH DRÓG POWIATOWYCH: NIEBYLEC – GWOŹNICA ORAZ WĘGLÓWKA – WYSOKA STRZYŻOWSKA – DOBRZECHÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW
Data publikacji: 2009-07-30
24 lipca br. Zarząd Powiatu w Strzyżowie ogłosił przetargi na przebudowę dwóch dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec-Gwoźnica oraz drogi powiatowej nr 1927 Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów wraz z przebudową mostów. Oferty na wykonanie zamówień należy składać do dnia 14 sierpnia (do godz.11:00) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, pok. nr 109 – Kancelaria ogólna. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach w/w zadań. Termin realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Niebylec – Gwoźnica przewiduje się na maj 2010 roku, na wrzesień zaś realizację inwestycji drogi Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów. „To nasze największe jak do tej pory projekty objęte wsparciem z Unii Europejskiej – mówi Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski. Są to też projekty bardzo oczekiwane społecznie, ale również bardzo skomplikowane. Samo ich przygotowanie ze względu na obowiązujące procedury zajęło kilka lat. Mamy nadzieję, że zbliżamy się już do finału tych działań i wkrótce na naszym terenie zrealizowane zostaną ważne i niezwykle potrzebne inwestycje drogowe. Chciałbym też serdecznie podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu za pomoc merytoryczną i samorządom gmin Strzyżów i Niebylec, które uczestniczą w finansowaniu tych zadań. Dziękuję też wielu pracownikom z administracji powiatowej za wykonaną dużą pracę w przygotowaniu tych projektów. Teraz czekamy na dobre oferty przetargowe ze strony firm wykonawczych. Zapraszamy do udziału w przetargu.” Przedmiot zamówienia, jeśli chodzi o drogę powiatową Niebylec – Gwoźnica wraz z przebudową mostów obejmować będzie m. in.: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe dojazdów i obiektów mostowych, wykopy, wykonanie fundamentów, wykonanie nawierzchni bitumicznych na moście, budowę dojazdów i umocnienie skarp potoku, wykonanie krawężników i obrzeży, nawierzchni, zjazdów na posesje, przepustów pod zjazdami, przepustów pod koroną drogi, odwodnienia, poboczy. Natomiast jeśli chodzi o drogę powiatową Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów przedmiot zamówienia obejmować będzie w szczególności: rozbiórkę istniejącego mostu, przebudowę mostu, roboty przygotowawcze i ziemne, odwodnienie korpusu drogowego i wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty wykończeniowe, wykonanie oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Więcej informacji na stronie: www.strzyzow.com.pl/bip. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie w Wydziale Inwestycji, Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych – pok. Nr 308. Informacji na temat przetargów udziela Kierownik tego wydziału Pan Jerzy Armata. [oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-07-30

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0