Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: XII ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH
Data publikacji: 2009-04-21
W dniach od 2 do 3 kwietnia 2009 r. w Warszawie miało miejsce XII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Zgromadzenie miało jubileuszowy charakter w związku z X rocznicą utworzenia samorządów powiatowych. Zebrani przedstawiciele ponad 250 polskich powiatów przyjęli zestaw stanowisk i uchwał dotyczących aktualnych problemów lokalnych środowisk w Polsce. Podczas zgromadzenia wręczono także nagrody zwycięzcom rankingów gmin, powiatów i miast na prawach powiatów prowadzonych przez ZPP oraz okolicznościowe statuetki dla „starostów i samorządowców dziesięciolecia”. Gośćmi Zgromadzenia byli liczni przedstawiciele Rządu i Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej a także m.in. przedstawiciele zaprzyjaźnionego Związku Powiatów Niemieckich. Obrady rozpoczął Prezes Zarządu Związku Pan Kazimierz Kotowski – Starosta Opatowski, który powitał gości Zgromadzenia, a następnie zaproponował przyjęcie wspólnie z delegatami rezolucji w czwartą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, a także przedstawił sprawozdania z wykonania budżetu oraz działalności Zarządu w roku ubiegłym. Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącą Panią Starostę Janinę Kwiecień – Starostę Powiatu Kartuskiego oraz Prezydium Zgromadzenia, w składzie którego znalazł się m.in. Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku. Podczas obrad podjęto uchwały regulujące bieżące sprawy stowarzyszenia oraz podjęto stanowiska w kilkunastu ważnych sprawach: m.in. ustrojowej roli samorządu powiatowego, ustawy o finansach publicznych, dochodów powiatów, kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009, przywrócenia jednolitego systemu publicznego szkolnictwa ponadgimnazjalnego, zmian systemowych w ochronie zdrowia, zasad podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, kierowania dzieci pozbawionych opieki do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, wprowadzenia zmiany zasad finansowania urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli, wprowadzenia zmiany terminu wypłaty jednorazowych dodatków dla nauczycieli, zwiększenia części subwencji oświatowej przeznaczonej na finansowanie szkolnictwa zawodowego, przekazywania powiatom środków z Funduszu Pracy, decentralizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rzecz samorządów powiatowych, zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka, wydłużenia do 2015 roku terminu osiągania standardów przez domy pomocy społecznej i zmian w ustawie o pomocy społecznej, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników, realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii, promocji energii odnawialnej oraz poparcia dla inicjatywy uznania Wielkich Jezior Mazurskich i Puszczy Białowieskiej za Cud Natury. Podpisano także list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Związkiem Powiatów Polskich a Komendą Główną Policji w sprawie współpracy przy realizacji projektu „Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego” autorstwa Jacka Suwary, eksperta ZPP ds. bezpieczeństwa. Teksty stanowisk Zgromadzenia Ogólnego dostępne są pod adresem internetowym: /www.zpp.pl/. Program XII Zgromadzenia Ogólnego obejmował również wystąpienia zaproszonych gości i przedstawicieli instytucji oraz organizacji partnerskich i współpracujących ze Związkiem Powiatów Polskich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Doradca Prezydenta RP Danuta Wawrzynkiewicz, Wicemarszałek Senatu RP Marek Ziółkowski, Sekretarz Stanu MSWiA Tomasz Siemoniak, Senator Władysław Ortyl, Poseł Bronisław Dutka, Poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski, Posłanka Grażyna Gęsicka, Poseł Sławomir Neuman, Poseł Mirosław Pawlak, Barbara Imiołczyk – prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prof. Julian Auleytner – doradca Rzecznika Praw Obywatelskich, Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz profesorowie Jerzy Regulski i Michał Kulesza – współautorzy reform samorządowych w Polsce. XII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich miało charakter uroczysty ze względu na obchodzoną X rocznicę działalności samorządów powiatowych. Zwycięzcy rankingów powiatów, miast na prawach powiatu i gmin prowadzonego przez ZPP otrzymali puchary, a Starostom, Prezydentom i Samorządowcom Dziesięciolecia wręczono okolicznościowe statuetki. Wśród wyróżnionych znalazł się także Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski. „Ogólnie rzecz biorąc było to udane Zgromadzenie – mówi Pan Starosta Robert Godek. Zaakcentowaliśmy sprawy nurtujące obecnie samorządy powiatowe, jak również dziesięciolecie działalności naszych samorządów. Trzeba jednak dodać, że – co dało się odczuć podczas Zgromadzenia - dominuje wciąż atmosfera wyczekiwania na decyzje Rządu i Parlamentu, które zlikwidują istotne bariery w naszej działalności i wzmocnią nasze samorządy. Ma to szczególne znaczenie w dobie kryzysu gospodarczego, na który wszyscy z niepokojem spoglądamy.” [Inf. na podstawie strony /www.zpp.pl/ – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-04-21

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0